Κυπριακά Προγράμματα

Εισαγωγή

H ΔΕΣΜΗ 2009-2010, ως συνέχεια της ΔΕΣΜΗΣ 2008, αποτελεί ένα μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό μηχανισμό που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κύπρου για ανάπτυξη. Λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με σειρά άλλων πολιτικών και προγραμμάτων και εξειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 καλύπτει τις κυριότερες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα υποστηριχθούν και χρηματοδοτηθούν από το ΙΠΕ και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα έτη 2009 και 2010. Ο προϋπολογισμός της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 αναμένεται να ανέλθει στα 85 εκ. ευρώ.

Βασικές επιδιώξεις της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 είναι η προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε μια σειρά τομέων της κυπριακής κοινωνίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Απευθύνεται στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους κοινωφελείς οργανισμούς. Περιλαμβάνει πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, δεκαοκτώ (18) Προγράμματα και εξειδικευμένες Δράσεις. 

Για το κείμενο της Προκήρυξης της ΔΕΣΜΗΣ 2009 – 2010 πατήστε εδώ.  

Οι Προσκλήσεις του 2011 συνεχίζουν να αποτελούν τμήμα και να ακολουθούν τους κανόνες της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων 2009-2010.

Για τις Νέες Προσκλήσεις 2011 πατήστε εδώ.

Αποστολή σε φίλους Εκτύπωση