Κυπριακά Προγράμματα

Δράση "Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες"

Κύριος στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας και η δημιουργία νέων και ουσιαστική αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών ή και νέων μεθόδων παραγωγής.


Αποστολή σε φίλους Εκτύπωση