Κυπριακά Προγράμματα

Εισαγωγή

Ο Οργανισμός EUREKA, ιδρύθηκε το 1985 με στόχο να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης και σ’ αυτό μετέχουν σήμερα ως πλήρη μέλη 39 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τις δραστηριότητες του Οργανισμού επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από τις χώρες μέλη έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και αξιοποιήσουν τεχνολογίες, απαραίτητες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η φιλοσοφία των έργων EUREKA βασίζεται στην αρχή της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach). Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο έργο, τους στόχους του, τους εταίρους, τη συνεισφορά του καθενός και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκμεταλλεύεται τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Σε ένα έργο EUREKA συμμετέχουν φορείς από δύο τουλάχιστον χώρες μέλη του Οργανισμού. Το έργο αξιολογείται και υποστηρίζεται από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες σ’ αυτό. Η χρηματοδότηση κάθε φορέα που συμμετέχει εξασφαλίζεται από εθνικούς πόρους (από κρατική υπηρεσία ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό), είτε μέσω δανεισμού ή αυτοχρηματοδότησης.

Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το εθνικό γραφείο EUREKA και έχει την ευθύνη της διαχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Έκτοτε, το ΙΠΕ καθιέρωσε το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» ως το μηχανισμό επιλογής και στήριξης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε έργα EUREKA. Η επιχορήγηση ενός έργου από το ΙΠΕ υπόκειται στην τελική έγκρισή του από τον Οργανισμό EUREKA.

Τα εγκεκριμένα, από τον Οργανισμό EUREKA, έργα έχουν το δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος του Οργανισμού καθώς αυτό θεωρείται στον ευρωπαϊκό χώρο ως ένδειξη ποιότητας και συχνά συμβάλει στη θετική αντιμετώπισή του από χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για την υποστήριξη κάποιου έργου χωρίς τη χρηματοδότηση του ΙΠΕ.

Το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) Δράσεις:

  • Δράση «EUREKA - Νέα Έργα» 
  • Δράση «EUREKA - Υφιστάμενα Έργα» 
  • Δράση «Eurostars Κύπρου»

Σημειώνεται, ότι με βάση τον αριθμό των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες τρεις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «EUREKA Kύπρου» της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010, ο προϋπολογισμός του ΙΠΕ για την περίοδο 2009-2010 για τη χρηματοδότηση συμμετοχής φορέων από την Κύπρο σε έργα EUREKA αναμένεται να εξαντληθεί. Ως εκ τούτου, το ΙΠΕ δεν θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση προτάσεων στα πλαίσια των δύο τελευταίων καταληκτικών ημερομηνιών του Προγράμματος «EUREKA Kύπρου» στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 και στις 30 Νοεμβρίου 2010. Υπενθυμίζεται ότι είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για την υποστήριξη κάποιου έργου χωρίς τη χρηματοδότηση του ΙΠΕ.
Αποστολή σε φίλους Εκτύπωση