"Η αειφόρος  οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα και ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλάιου που διαθέτει. Κατ' επέκταση, η εκμετάλλευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου που διαθέτει η Κύπρος μέσω της αξιοποίησής του σε δραστηριοτήτες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια όχι μόνο σε αύξηση της παραγόμενης γνώσης αλλά και σε σημαντικές καινοτομίες που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προιόντων και υπηρεσιών".