Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Χρηματοδοτούμενα Έργα

Η κυριότερη δραστηριότητα του ΙΠΕ είναι ο σχεδιασμός, η προκήρυξη και η διαχείριση Προγραμμάτων χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Τα Προγράμματα του Ιδρύματος χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση (μέσω της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς το ΙΠΕ), ενώ από το 2008 σημαντικός αριθμός έργων συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί έργα έρευνας και καινοτομίας από το 1997 ενώ για σκοπούς αποτελεσματικότερου σχεδιασμού και διαχείρισης των εθνικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, καθιερώθηκε από το 2003, τα Προγράμματα του Ιδρύματος να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με πολυεπίπεδους στόχους που καλείται: Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΔΕΣΜΗ). Το εν λόγω πλαίσιο έχει κοινή βάση προκήρυξης και κοινούς γενικούς κανόνες συμμετοχής για όλα τα επιμέρους Προγράμματα του.

Συγκεκριμένα από το 1997, το Ίδρυμα έχει επιχορηγήσει πέραν το 1400 ερευνητικών Έργων διαθέτοντας ποσό χρηματοδότησης που πλησιάζει τα 150.000.000 Ευρώ.

Για σκοπούς διαφάνειας και για ενημέρωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου, τα Έργα που έτυχαν χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ερευνητικών Προγραμμάτων που έχει προκηρύξει το Ίδρυμα κατά την πιο πρόσφατη Προκήρυξή του παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα