Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Print

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Στην παρούσα ενότητα, αναρτούνται οι κενές θέσεις απασχόλησης που προκηρύσσονται κατά καιρούς από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 

Οι κενές θέσεις που προκηρύσσονται καταχωρούνται, εκτός από την ιστοσελίδα, και στον ημερήσιο τύπο τουλάχιστον τρείς εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, μαζί με την προκήρυξη αναρτούνται επίσης το σχετικό Έντυπο Αίτησης καθώς και το αντίστοιχο Σχέδιο Υπηρεσίας.

Για τις διαθέσιμες κενές θέσεις απασχόλησης την τρέχουσα χρονική περίοδο πατήστε εδώ.