Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Τι κάνουμε

Οι στόχοι και οι βασικές επιδιώξεις του Ιδρύματος προκύπτουν από τις πρόνοιες του Καταστατικού Λειτουργίας του καθώς και της ενδελεχούς μελέτης, δημοσίου διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης για την πλήρη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους, την αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας και καινοτομίας και την ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.  

 
Αναλυτικά καταγράφονται οι εξής:
 • Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που υλοποιούνται στην Κύπρο.  Ο όρος επιστήμη περιλαμβάνει τις θετικές  και τις κοινωνικές επιστήμες.
 • Ο εντοπισμός κατάλληλων θεμάτων για διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης ερευνητικής έρευνας, στη βάση και των αναπτυξιακών αναγκών της οικονομίας.
 • Ο σχεδιασμός και η προκήρυξη Προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες, άλλων στοχοθετημένων Προγραμμάτων και διεθνών και διμερών συμφωνιών.
 • Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων φορέων ή ατόμων για διεξαγωγή έρευνας.
 • Η ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων της κυπριακής οικονομίας και η παροχή επιχορηγήσεων για την υλοποίηση αξιόλογων έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
 • Η ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής και η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο.
  Η παραχώρηση επιχορηγήσεων για την υλοποίηση αξιόλογων έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
 • Η χρηματοδότηση και η εποπτεία έργων, στο πλαίσιο των οποίων, πέραν των δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, θα είναι δυνατή η υποστήριξη και άλλων σχετικών (π.χ. εκπαιδευτικών) δραστηριοτήτων και υποδομώn.
 • Η διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών Προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στα οποία συμμετέχει η Κύπρος, η προώθηση της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και η οργάνωση και ο συντονισμός της εκπροσώπησης της Κύπρου σε επιστημονικές και άλλες επιτροπές των προγραμμάτων αυτών.
 • Η παροχή συμβουλών στην Κυβέρνηση σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
 • Η συνομολόγηση συμφωνιών με άλλους οργανισμούς, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού για την από κοινού διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών Προγραμμάτων είτε επί προσωρινής είτε επί μακροχρόνιας είτε επί μονίμου βάσης, η χρηματοδότηση ή συμμετοχή στη χρηματοδότηση τέτοιων συνεργασιών και γενικά, η προώθηση της επιτυχίας τους.
 • Η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και η δημιουργία ερευνητικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές.

Οι πιο πάνω αρμοδιότητες κατανέμονται στις αντίστοιχες Μονάδες στις οποίες είναι οργανικά διαρθρωμένο το Ίδρυμα.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα