Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Προώθηση Διεθνούς Συνεργασίας μέσα από τα Προγράμματα του ΙΠΕ

Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη σημασία της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας, το ΙΠΕ έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των κυπριακών φορέων και ερευνητών σε δραστηριότητες υλοποίησης διεθνούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογικά καινοτόμων λύσεων με δυνατότητες εφαρμογής και αξιοποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Ο ρόλος του ΙΠΕ για την προώθηση της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου υλοποιείται μέσα το σχεδιασμό και τη διαχείριση εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για ανάπτυξη της διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας που ενσωματώνοννταν διαχρονικά στην εκάστοτε ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων. Στη ΔΕΣΜΗ 2009-2010, τα Προγράμματα αυτά εντάχθηκαν υπό τον Άξονα V: Διεθνής Δικτύωση και Συνεργασία. Αντίστοιχα, στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 η διεθνής δικτύωση υποστηρίζεται μέσω επιμέρους Προγραμμάτων πουπεριλήφθηκαν στους Πυλώνες Ι και ΙΙΙ. 

Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα προωθεί και υποστηρίζει τη συμμετοχή κυπριακών οργανισμών και ερευνητικών φορέων σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

 

Διεθνής Συνεργασία 

Οι Διακρατικές Συμφωνίες ή τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας είναι επίσημα έγγραφα που συνυπογράφει η Κύπρος και μια άλλη χώρα, για συνεργασία σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι Συμφωνίες/Πρωτόκολλα υπογράφονται με σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας των δύο κρατών, στη βάση της ισότητας και της αμοιβαίας ωφέλειας.

Η επιλογή των χωρών συνεργασίας γίνεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και απαιτείται έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις μορφές συνεργασίας.

Κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο που υπογράφεται, περιλαμβάνει διαφορετικές πρόνοιες, οι οποίες αντανακλούν τις πολιτικές προτεραιότητες των δύο κρατών. Η κυριότερη από τις συνήθεις βασικές πρόνοιες των Διακρατικών Συμφωνιών ή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας είναι η προκήρυξη ενός Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, βάσει του οποίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις από τις δύο χώρες να υποβάλουν από κοινού προτάσεις για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών έργων.

Το ΙΠΕ εκ μέρους της Κύπρου και ένας αρμόδιος οργανισμός/υπηρεσία από την άλλη χώρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών που προβλέπει η κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Το Ίδρυμα έχει εντάξει στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» ως το μηχανισμό ανακοίνωσης των Κοινών Προγραμμάτων Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής υπογράψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Αίγυπτο και τη Ρουμανία και το ΙΠΕ έχει προκηρύξει στο παρελθόν κοινά προγράμματα συνεργασίας με τις εν λόγω χώρες. Συμφωνίες Συνεργασίας έχουν συναφθεί στο παρελθόν με τις ΗΠΑ, την Κούβα και το Ισραήλ ενώ με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συναντίληψης, χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνουν στις πρόνοιές τους την προκήρυξη συγκεκριμένων Προγραμμάτων Συνεργασίας, με εξαίρεση το Ισραήλ.

Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα, μέσω του Προγράμματος «Διεθνής Συνεργασία - Διττή Στόχευση» στοχεύει στη δικτύωση κυπριακών φορέων με ερευνητικούς οργανισμούς αριστείας από προηγμένες ή αναδυόμενες ερευνητικά χώρες και στην από κοινού υλοποίηση έρευνας προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι Προσκλήσεις αφορούν σε συνεργασία με οργανισμούς από τρίτες χώρες  με τις οποίες η Κύπρος δεν έχει κάποιο συνάψει γενικό πλαίσιο συνεργασίας.

 

Συνεργασία με Ερευνητές του Εξωτερικού

Η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας και συνεργασίας με ερευνητές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των κύπριων απόδημων, συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του επιπέδου των δραστηριοτήτων εγχώριας έρευνας αλλά και στην αύξηση των δυνατοτήτων των κυπριακών ερευνητικών ομάδων για ένταξη σε διεθνή δίκτυα και για συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά Προγράμματα.

Το ΙΠΕ τηρεί αρχείο καταγραφής των στοιχείων επικοινωνίας κυπρίων ερευνητών, που έχουν τη βάση τους στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έργα, σε συνεργασία με κυπριακές ερευνητικές ομάδες, καθώς και την αξιοποίησή τους για θέματα διαμόρφωσης πολιτικής για την έρευνα στην Κύπρο. 

 

Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας

Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας με διεθνείς ερευνητικούς φορείς συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική ενίσχυση της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας, στην διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ουσιαστική αναβάθμιση της εικόνας Κύπρου ως ερευνητικού κέντρου.

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και συναντήσεις στο εξωτερικό, οι ερευνητές της Κύπρου έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της κυπριακής έρευνας στο διεθνή χώρο, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες ξένων συναδέλφων τους και να δημιουργήσουν γνωριμίες και σχέσεις συνεργασίας, οι οποίες συχνά οδηγούν στην συμμέτοχη ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Κύπρου σε κοινές προτάσεις και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Για το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα περιέλαβε στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και στον περιορισμό των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της κυπριακής αγοράς και την έλλειψη κρίσιμης μάζας συντελεστών και υποδομών.

 

EUREKA Κύπρου

Ο Οργανισμός «EUREKA» δημιουργήθηκε το 1985 και αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που στοχεύει στην προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού «EUREKA», βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από τριάντα εννέα ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ αναπτύσσουν και αξιοποιούν τεχνολογίες απαραίτητες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Ο ίδιος ο Οργανισμός «EUREKA» δεν επιχορηγεί έργα, αλλά εγκρίνει και συστήνει τα επιλέξιμα έργα, τα οποία τυγχάνουν επιχορήγησης από εθνικές πηγές.

Η Κύπρος είναι μέλος του Οργανισμού «EUREKA» από το 2002, με το ΙΠΕ να αποτελεί το Εθνικό Γραφείο Eureka στην Κύπρο έχοντας υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικό Γραφείο Eureka στην Κύπρο, το ΙΠΕ έχει καθιερώσει το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» ως το μηχανισμό επιλογής και στήριξης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε έργα «EUREKA».

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα