Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Τι είναι νέο στο Πρόγραμμα;

 • Ένα ενιαίο Πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα/πρωτοβουλίες της ΕΕ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, 1ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας).
 • Περισσότερη «Καινοτομία».
 • Εστίαση στις Κοινωνικές Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά.
 • Απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτές.
 • Υπάρχει ενιαίο σύνολο κανόνων το οποίο θα καλύπτει όλα τα ερευνητικά προγράμματα και φορείς. Θα καταβληθεί προσπάθεια για ευθυγράμμιση με τον οικονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος συνάδει με τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υπάρχει ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης ανά έργο. Ορίζεται το 100% ως το ανώτατο όριο του άμεσου κόστους της έρευνας, με εξαίρεση τις δράσεις που είναι κοντά στην αγορά, όπου το όριο θα μπορεί να φτάσει το 70%.  Επίσης τα έμμεσα επιλέξιμα κόστη θα αντιστοιχούν στο 25% των άμεσων επιλέξιμων κόστων (flat rate).
 • Καθιερώνονται απλά κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται ως η «Αριστεία», «Επίπτωση» και «Υλοποίηση». Για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα ισχύσει μόνο το κριτήριο της «Αριστείας».
 • Θα υιοθετηθούν νέοι τύποι χρηματοδότησης που θα στοχεύουν στην καινοτομία όπως π.χ. προ-εμπορική προμήθεια, παρότρυνση βραβείων, ειδικά εργαλεία (μέσα εφαρμογής) για δάνεια και ίδια κεφάλαια.
 • Διεθνής συμμετοχή ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εταίρων από Τρίτες Χώρες, αλλά ταυτόχρονα προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Θα υιοθετηθούν απλούστεροι κανόνες για επιχορηγήσεις. Γίνεται ευρύτερη αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των συμμετεχόντων για άμεσα κόστη, κατ’ αποκοπή για έμμεσα κόστη και θα καταργηθεί η καταγραφή ωρών εργασίας για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε ένα έργο. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα για επιχορηγήσεις βασισμένες στα αποτελέσματα.
 • Λιγότεροι, στοχευμένοι λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι. Καθιερώνεται στρατηγική ελέγχου επικεντρωμένη στην πρόληψη του κινδύνου και της απάτης και εφαρμόζεται το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο απαιτήσεων για υποβολή πιστοποιητικών, χωρίς να υπονομεύεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
 • Συνεκτικοί κανόνες για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Περιλαμβάνονται εξειδικευμένες διατάξεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για νέους τύπους χρηματοδότησης και δίνεται έμφαση στην ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα και τις ερευνητικές δημοσιεύσεις.

Πέρα από τους κανόνες, στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ο χρόνος time-to-grant έχει μειωθεί στους 8 μήνες, ενώ αναμένεται ότι θα υπάρχουν πιο απλουστευμένες διατάξεις στο συμφωνητικό επιχορήγησης και στις διαδικασίες υλοποίησης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση  στο Πρόγραμμα (π.χ. κοινή IT πλατφόρμα).

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα