Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Προγράμματα RESTART 2016-2020

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και Προγράμματα. Αποτελεί τον υποστηρικτικό μηχανισμό που διαδέχεται τη ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων 2009-2010 του ΙΠΕ, με ουσιαστικές δομικές αλλαγές και διαδικασίες συμμετοχής που εδράζονται σε δομή, η οποία συνδέεται άμεσα με το όραμα και τις βασικές και οριζόντιες επιδιώξεις καθώς και σε θεσμοθετημένες γενικές αρχές εφαρμογής.

Όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι η ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ως βασικού συντελεστή στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy). Παράλληλα, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», δηλαδή στην αναπτυξιακή στρατηγική της Κύπρου για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 « Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας».

Η βασική δομή των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 συνδέεται άμεσα με το όραμα και τις βασικές και οριζόντιες επιδιώξεις, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Προκήρυξης.

 Σε πρώτο επίπεδο, καθορίζονται τρεις (3) βασικοί Πυλώνες Στρατηγικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στις βασικές επιδιώξεις των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ως ακολούθως:

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: «Έξυπνη Ανάπτυξη»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: «Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: «Μετασχηματισμός Συστήματος ΕΤΑΚ»

Σε δεύτερο επίπεδο, κάθε Πυλώνας κατηγοριοποιείται σε επιμέρους Ενότητες με συγκεκριμένη στόχευση ως προς την επίτευξη των βασικών επιδιώξεων και προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Σε τρίτο επίπεδο, η κάθε Ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένα Προγράμματα τα οποία αποτελούν τα εργαλεία και τα μέτρα υλοποίησης των επιμέρους στόχων και προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Τα Προγράμματα δύναται να υλοποιούνται μέσα από Διαγωνισμούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανέρχεται στα  99.140.000 Ευρώ.

Ποσό ύψους 45.000.000 Ευρώ προβλέπεται να καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του συνολικού προϋπολογισμού των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και αναπροσαρμογής της κατανομής ανά Πρόγραμμα, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης και την απορρόφηση του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων, τον αριθμό προτάσεων και επιλέξιμων προς χρηματοδότηση έργων κλπ.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 είναι διαθέσιμες στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα