Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης στο Πλαίσιο του Εργαλείου Παροχής Εγγυήσεων «InnovFin SME Guarantee Facility» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Το Εργαλείο Παροχής Εγγυήσεων «InnovFin SME Guarantee Facility» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Πλαίσιο της Προτεραιότητας «Access to Risk Finance» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ). Μέσα από το Εργαλείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις για κάλυψη μέρους των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και εγγυήσεων που κυμαίνονται μεταξύ 25.000 - 7.500.000 Ευρώ από Ενδιάμεσους Φορείς Χρηματοδότησης σε τεχνολογικά καινοτόμες (R&I-Driven) Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μικρής κεφαλαιοποίησης (250 - 499 Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης) για επενδύσεις στον τομέα της Ε&Κ. Το εν λόγω εργαλείο αναμένεται να συνεισφέρει στην βελτίωση του κλίματος σε σχέση με την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανεισμό. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταμεία από την Κύπρο, μπορούν να επωφεληθούν από το Εργαλείο «InnovFin SME Guarantee Facility» προς όφελος της ενίσχυσης της ρευστότητας και του δανεισμού προς τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι φορείς στο πλαίσιο του Εργαλείου είναι δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταμεία τα οποία παρέχουν δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις ή εγγυήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και τα οποία είναι εγκατεστημένα στις χώρες μέλη της ΕΕ ή σε συνεργαζόμενες χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά Έγγραφα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανά πάσα στιγμή και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους επιλέξιμους φορείς, τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς συμμετοχής, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Συναφώς αναφέρεται ότι, η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προγραμματίζουν τη διενέργεια σχετικής εκδήλωσης ενημέρωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ταμείων στην Κύπρο στις αρχές του 2015. Το ΙΠΕ, ως το αρμόδιο σημείο επαφής της ΕΕ στην Κύπρο για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ΕΕ με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Προγράμματος «Access to Risk Finance» από τους κυπριακούς φορείς. 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΙΠΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Access to Risk Finance», κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (τηλ: 22 205052 begin_of_the_skype_highlighting 22 205052 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting, e-mail: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα