Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Horizon 2020 ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ / Ενημέρωση για Όσους Ετοιμάζουν Πρόταση για τη Δραστηριότητα ‘Teaming’

(1) Oι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ετοιμάζουν προτάσεις και χρειάζονται να διασφαλίσουν τη στήριξη του κράτους στην υλοποίηση του μελλοντικού Κέντρου Αριστείας θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γενική Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) με σκοπό την εξασφάλιση της σχετικής επιστολής υποστήριξης (Letter of Support). Τα στοιχεία επαφής του Αρμόδιου Λειτουργού στη ΓΔ ΕΠΣΑ με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, είναι:

Όνομα: Χρίστος Ασπρής

Hλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Λεωφόρος Βύρωνος 29, 
1409 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22602881 begin_of_the_skype_highlighting 22602881 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting

(2) Έχει γίνει κατ’ αρχή συμφωνία με τη ΓΔ ΕΠΣΑ για δέσμευση ποσού με σκοπό τη στήριξη των επιτυχημένων προτάσεων που πιθανόν να χρηματοδοτηθούν στο δεύτερο στάδιο υποβολής προτάσεων (το οποίο αφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου - Business Plan - του νέου ή αναβαθμισμένου Κέντρου Αριστείας), μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Το ποσό, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στα 3 εκατ. Ευρώ, θα διασφαλιστεί μέσω σχετικής πρόνοιας στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2016 ή και αργότερα και θα είναι εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, δεδομένου ότι οι προτάσεις θα έχουν ήδη επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας της ΕΕ.

(3) Στο Δίκτυο Συνεργασίας της Πρότασης δεν θα συμμετέχουν το ΙΠΕ ή η ΓΔ ΕΠΣΑ ως εταίροι, αλλά θα παρέχεται η πολιτική στήριξη στην πρόταση μέσω της σχετικής επιστολής της ΓΔ ΕΠΣΑ.

(4) Υπενθυμίζεται ότι, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στη δραστηριότητα ‘Teaming’ θα πρέπει να εναρμονίζονται με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) της χώρας-μέλους που τις υποβάλλει. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

    • H διαμόρφωση της Εθνικής ΣΕΕ βρίσκεται σε τελικό στάδιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2014 και να επικυρωθεί από την Επιτροπή Διακυβέρνησης (ΕΔ), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων στη βάση του τετραπλού έλικα: αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και κοινωνικοί φορείς.
    • Η Επιτροπή Διακυβέρνησης έχει εγκρίνει την ενδιάμεση έκθεση για τη μελέτη της ΣΕΕ, στην οποία ως τομείς προτεραιότητας είχαν αναδειχθεί οι τομείς Τουρισμός, Ενέργεια, Γεωργία, Τρόφιμα, Αστική Ανάπτυξη, Κατασκευές, Μεταφορές και η Υγεία. Παράλληλα, ως τομείς οριζόντιου χαρακτήρα είχαν προσδιοριστεί το Περιβάλλον και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
    • Αναγνωρίζοντας ότι για την ετοιμασία προτάσεων στη δραστηριότητα ‘Teaming’ είναι απαραίτητη η πρόσβαση τουλάχιστον στους Τομείς Προτεραιότητας της ΣΕΕ, επισυνάπτονται, με κάθε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αλλαγές ή/και τροποποιήσεις, οι Τομείς Προτεραιότητας και οι Περιοχές Εστίασης που προτείνονται από την Ομάδα Μελέτης για την Εκπόνηση της ΣΕΕ για την Κύπρο.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω και γενικότερα για το Πρόγραμμα Εργασίας ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα ([email protected], 22205054 begin_of_the_skype_highlighting 22205054 ΔΩΡΕΑΝ  end_of_the_skype_highlighting).

  • Fin ΣΕΕ_ΤΠ και ΠΕ
 
 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα