Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food And Non-Food Systems»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώvει τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Κοινής Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με ακρωνύμιο «SURPLUS».

Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές» (Ακρωνύμιο: FACCEJPI). Στο Δίκτυο FACCE-JPI συμμετέχουν 21 ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επικεντρώνονται στην αειφόρο γεωργία, στην ασφάλεια τροφίμων και στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Το Δίκτυο επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας.

Το Έργο «SURPLUS» συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου ERANET COFUND του Ορίζοντα 2020. Στο Έργο συμμετέχουν είκοσι (20) Ευρωπαϊκοί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και στοχεύει στην δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων με ερευνητικές υποδομές στον τομέα της εντατικοποιημένης γεωργίας και ειδικότερα στους τομείς της παραγωγής και μετατροπής βιομάζας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η παρούσα Πρόσκληση της ΠΚΠ με γενικό τίτλο «SustainableandResilientAgricultureForFoodAndNon-FoodSystems», καλύπτει τις ακόλουθες τρεις (3) θεματικές περιοχές:

  • Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation.
  • Developing markets.
  • Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture.

Το ΙΠΕ θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω επιστημονικές περιοχές.

Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης προτάσεων δύο σταδίων με υποχρεωτική υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή Προκαταρκτικών και ολοκληρωμένων Προτάσεων είναι η 04η Μαρτίου 2015 και 01η Σεπτεμβρίου 20145, αντίστοιχα.

Οι προτάσεις, και στα δύο στάδια, θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής προτάσεων, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στον ιστοχώρο http://www.submission-faccejpi.com.  

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν φορείς που προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Πρόσκληση.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 235.000 Ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 200.000 Ευρώ εθνικής χρηματοδότησης και πρόσθετη (top-up) χρηματοδότηση της ΕΕ το ποσό της οποίας θα οριστικοποιηθεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων. Η Κυπριακή συμμετοχή σε προτάσεις μπορεί να αποτελείται από Δίκτυα ενός έως τριών εταίρων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 120.000 Ευρώ ανά έργο.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Εθνικούς Κανονισμούς Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση με κωδικό ΚΟΙΝΑ/FACCE SURPLUS/0115 που επισυνάπτεται. Η Διεθνική Πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.faccejpi.com.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη (+357 22205041, rchrysafi@research.org.cy).

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα