Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities (Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού URBAN EUROPE) - Έξι Εβδομάδες Μέχρι την Προθεσμία Υποβολής (17 Μαρτίου 2015)

Σχεδόν έξι (6) εβδομάδες απομένουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των Προκαταρκτικών Προτάσεων (Pre-Proposals) του Ευρωπαϊκού Έργου ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities (ENSCC) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) URBAN EUROPE και το Smart Cities Member States Initiative (SC MSI). Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) είναι η 17η Μαρτίου 2015 και για τις Πλήρεις Προτάσεις η 15η Σεπτεμβρίου 2015. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων: https://ecall.ffg.at, από τον Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα που είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο: http://jpi-urbaneurope.eu/.

Στο ENSCC  συμμετέχουν εθνικοί και περιφερειακοί χρηματοδοτικοί φορείς από 12 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία και Φιλανδία. Στόχος είναι η χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας που θα δημιουργήσουν νέες λύσεις στον αστικό τομέα και θα αποδείξουν τη σκοπιμότητα της εφαρμογής τους. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στη βέλτιστη αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων, κατά προτίμηση μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών (τεχνολογίες του τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), αλλά και μέσω της ανάπτυξης και χρήσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέων μεθοδολογιών στην αστική διακυβέρνηση, στοχεύοντας στην κοινωνική συνοχή και στη βιωσιμότητα. Επιπρόσθετος στόχος είναι η βελτίωση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών χρηματοδότησης, ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και άλλων ενδιαφερομένων μερών. 

Η Κοινή, Διεθνική Πρόσκληση του ENSCC καλύπτει τις ακόλουθες τέσσερις (4) θεματικές ενότητες:

  • Smart integrated urban energy and transport systems
  • Smart tools and services for integrated urban energy and transport systems
  • Smart data, big data
  • Smart governance and smart citizens

Το ΙΠΕ θα υποστηρίξει έργα που θα εντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις πιο πάνω θεματικές ενότητες.

Τα Διεθνικά  Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 φορείς που θα προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση του ENSCC.

Ο προϋπολογισμός του ΙΠΕ για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 200.000 Ευρώ, ενώ αναμένεται πιθανή συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μπορεί να αποτελείται από έναν έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 135.000 Ευρώ .

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διεθνική Πρόσκληση, ενώ οι εθνικοί κανονισμοί συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/ΠΚΠ URBAN EUROPE/1214. Τα δύο έντυπα επισυνάπτονται ακολούθως.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22205036, email:[email protected])

Συνημμένα:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΙΠΕ
Παράρτημα Ι - Joint Call ENSCC
Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα