Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Το Δίκτυο M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχει ανακοινώσει στις 3 Φεβρουαρίου 2015 Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις. Η Πρόσκληση καλύπτει τα  ακόλουθα θεματικά πεδία:

  1. Integrated Computational Materials Engineering
  2. New Surfaces and Coatings
  3. High performance synthetic and biobased composites
  4. Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies
  5. Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
  6. Materials for Additive Manufacturing

Το δίκτυο M-ERA.NET αποτελείται από 34 οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας από 22 ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στην ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης, σε θέματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών συμπεριλαμβανομένων των μικρο- και νανοτεχνολογιών και την προκήρυξη κοινών, διεθνικών προσκλήσεων χρηματοδότησης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Οι Προτάσεις υποβάλλονται σε δύο στάδια, στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET (https://www.m-era.net/joint-call-2015 ) από το Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας, συμπληρώνοντας τα έντυπα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Ως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων έχουν ορισθεί η 9η Ιουνίου 2015 και η 10η Νοεμβρίου 2015 για το πρώτο και δεύτερο στάδιο αντίστοιχα.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις (3) εταίρους που αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση. Τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών θα πρέπει να προέρχεται από ευρωπαϊκή χώρα.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 200.000 Ευρώ και καλύπτει και τα έξι προαναφερόμενα θεματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αιτηθεί χρηματοδότηση μέχρι 100.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET (https://www.m-era.net/joint-call-2015) και στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «ΚΟΙΝΑ/Μ-ERA.NET/0215» που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του ΙΠΕ (http://www.research.org.cy).

Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες και για δικτύωση με φορείς του εξωτερικού μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, Δρ Στυλιανή Πετρούδη (Τηλ: 22-205042, Ηλ. Ταχ: [email protected]).

 

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα