Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν ένα σημαντικό όγκο εθνικών πόρων στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων προκλήσεων. Το γεγονός αυτό φανερώνει τόσο τη σημασία που η έρευνα διαδραματίζει για την πρόοδο και την ανάπτυξη όσο και την ανάγκη για κοινό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Η συνεργασία σε επίπεδο επιστημονικών, χρηματοδοτικών και ανθρωπίνων πόρων αναμένεται να οδηγήσει στη βέλτιστη δυνατή κατανομή τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και μετατρέποντας τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε απτά οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες.

Προς αυτή την κατεύθυνση συστάθηκαν και λειτουργούν οι καινοτόμες Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού.

Οι κύριοι στόχοι των ΠΚΠ, οι οποίοι εστιάζουν σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές που αποτελούν προτεραιότητες για ολόκληρη την Ευρώπη είναι:

 • Η διαμόρφωση κοινού οράματος (common vision) για την κάθε ΠΚΠ.
 • Η διαμόρφωση Στρατηγικών Ερευνητικών Προτεραιοτήτων (Strategic Research Agendas) με συμπερίληψη των θεμάτων που αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες ερευνητικές ανάγκες της Ευρώπης, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.
 • Η υλοποίηση των Στρατηγικών Ερευνητικών Προτεραιοτήτων και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους προς διασφάλιση της ποιότητας και του οφέλους τους.
 • Η διαμόρφωση και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
Η εφαρμογή του κοινού προγραμματισμού και ο συντονισμός των  δραστηριοτήτων γίνονται στους βασικούς τομείς/εργαλεία που διέπουν την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων όπως είναι για παράδειγμα η προκήρυξη κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι διαδικασίες αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, η αξιολόγηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προστασία και διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κ.ά.
 
Η Κύπρος, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, εντάχθηκε και συμμετέχει από το 2011 στις Ομάδες Εργασίας των Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού. Πιο συγκριμένα συμμετέχει στις ακόλουθες τέσσερεις (4) Πρωτοβουλίες:
 • «Προκλήσεις Υδάτινων Πόρων για ένα Μεταβαλλόμενο Κόσμο».
 • «URBAN EUROPE - Παγκόσμιες Προκλήσεις - Τοπικές Λύσεις».
 • «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματική Αλλαγή» και
 • «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μία Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη».
Με αυτό τον τρόπο, η Κύπρος ενισχύει την παρουσία της και την ενεργή εμπλοκή της στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
To ΙΠΕ συμμετέχει ενεργά στις ΠΚΠ και έχει πολύπλευρη δραστηροποίηση όπως:
 • Συμβολή στη διαμόρφωση ενιαίων ερευνητικών προτεραιοτήτων (Strategic Research Agendas) και κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
 • Συμμετοχή ερευνητών και υπεύθυνων χάραξης στρατηγικών στα σώματα Συμβούλων των ΠΚΠ (Stakeholders Advisory Boards).
 • Δικτύωση και διαπεριφερειακή συνεργασία.
 • Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσεων αντιμετώπισης σημαντικών κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και φαινομένων που αντιμετωπίζει η Κύπρος και η Ευρώπη.
 • Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στους τομείς διαχείρισης και αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων, μεθοδολογιών τοποθέτησης ερευνητικών προτεραιοτήτων, διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κ.ά.
 • Συσχέτιση των Προτεραιοτήτων των Εθνικών Προγραμμάτων με αυτές που έχουν συμπεριληφθεί στις Στρατηγικές Ερευνητικές Προτεραιότητες των ΠΚΠ (Strategic Research Agendas).

Οι δυνατότητες συμβολής και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ερευνητικών ομάδων στις δραστηριότητες των Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού και στις Κοινές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων γνωστοποιούνται από το ΙΠΕ μέσα από σχετικές δραστηριότητες προβολής και ενημέρωσης (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, εργαστήρια, ημερίδες).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα