Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Σχέδιο ERA-NET του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

Το Σχέδιο ΕRA-NET περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Συνεργασία» του 7ου ΠΠ και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη και ενίσχυση του συντονισμού μη κοινοτικών (εθνικών και περιφερειακών) ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της προώθησης της δημιουργίας των απαραίτητων Δικτύων Συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη.

Μέσα από τα χρηματοδοτούμενα έργα ERA-NET, η ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού, προκήρυξης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των έργων, προκηρύσσονται από τους συμμετέχοντες φορείς Κοινές Προσκλήσεις, οι οποίες αντανακλούν τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα της αντίστοιχης θεματικής περιοχής.

Το ΙΠΕ συμμετείχε στα εξής έργα ERA-NET:

SOLAR-ERA.NET/Solar Electricity for the Implementation of the Solar Europe Industry Initiative

Το SOLAR-ERA.NET ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 και έχει διάρκεια 48 μηνών. Το SOLAR-ERA.NET έχει ως στόχο την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα από τη χρήση τεχνολογιών Φωτοβολταϊκών (PV) και Συγκεντρωτικών Ηλιακών Συστημάτων (CSP). Στο δίκτυο SOLAR-ERA.NET συμμετέχουν οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 17 χώρες και περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της ομάδας πρωτοβουλίας Solar Europe Industrial Initiative (SEII), η οποία χαράσσει οδικό χάρτη για υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου Strategic Energy Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια. Το Ίδρυμα συμμετείχε, κατά το 2014, στις δυο Κοινές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Δικτύου που προκηρύχτηκαν τον Ιανουάριο και το Δεκέμβριο 2014.  Στις Προσκλήσεις υποβλήθηκαν συνολικά δώδεκα (12) προτάσεις με δεκαέξι (16) κυπριακές συμμετοχές.

 

M-ERA.NET/Materials Science and Engineering

Το Δίκτυο M-ERA.NET δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και αποτελείται από τριάντα έξι (36) οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας από είκοσι πέντε (25) χώρες. Το Δίκτυο έχει στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης, σε θέματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, συμπεριλαμβανομένων των μικροτεχνολογιών και νανοτεχνολογιών, και την προκήρυξη κοινών, διεθνικών Προσκλήσεων χρηματοδότησης για τη στήριξη έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το ΙΠΕ συμμετείχε στο παρελθόν σε όλες τις κοινές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Δικτύου. Στην κοινή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2014 συμμετείχαν δώδεκα (12) κυπριακοί φορείς σε εννέα (9) προτάσεις.

 

ERASysAPP/Systems Biology Applications

Το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Systems Biology Applications» και ακρωνύμιο «ERASysApp»,  στοχεύει στην προώθηση ευρωπαϊκών έργων, προγραμμάτων και ερευνητικών πρωτοβουλιών που αφορούν σε σειρά ερευνητικών πεδίων στον ευρύτερο τομέα των βιολογικών συστημάτων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου περιλαμβάνεται και η προκήρυξη Κοινών Προσκλήσεων οι οποίες θα επικεντρωθούν σε εφαρμοσμένα θέματα πολύπλοκων βιολογικών διεργασιών σε μικροοργανισμούς, φυτά και ζώα προς αντιμετώπιση βιολογικών και φυσιολογικών διαδικασιών κοινού ενδιαφέροντος στους ευρύτερους τομείς των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. Η πρώτη Κοινή Πρόσκληση με θέμα «Transferring Systems Biology Knowledge into Applications» ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2013, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Ιανουάριο 2014 και στην οποία συμμετείχε Ίδρυμα. Επιπλέον, συμμετοχή υπήρξε και στη δεύτερη Κοινή Πρόσκληση με θέμα «Further Transfer of Systems Biology Knowledge into Applications» η οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο 2014, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εντός Ιανουαρίου 2015. Η Πρόσκληση είχε στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών διακρατικών συνεργασιών για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των βιολογικών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές.

 

MED ERA-NET/Euro-Mediterranean Cooperation

Ο κύριος στόχος του έργου MED ERA-NET είναι η ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνιδιοκτησίας μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων καινοτομίας και ανταγωνιστικής έρευνας στις κοινωνικές προκλήσεις της περιοχής της Μεσογείου. Το έργο στοχεύει στη μείωση του κατακερματισμού που παρατηρείται στα θέματα ερευνητικού προγραμματισμού στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού των εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων των ευρωπαϊκών κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών και των εταίρων από άλλες μεσογειακές χώρες. Η πρώτη Κοινή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του έργου, η οποία επικεντρώθηκε στις θεματικές περιοχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του νερού και του συνδυασμού των δυο περιοχών, προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2014 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τον Φεβρουάριο του 2015.

 

GENDER-NET/Promoting gender equality in research institutions and the integration of the gender dimension in research contents

Το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Promoting gender equality in research institutions and the integration of the gender dimension in research contents» και ακρωνύμιο «GENDER-NET» άρχισε την υλοποίησή του τον Οκτώβριο του 2013 και έχει τριετή διάρκεια. Κύριοι στόχοι του έργου είναι η χαρτογράφηση και ανάλυση μιας σειράς εθνικών/περιφερειακών προγραμμάτων και ερευνών που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, ο προσδιορισμός κοινών δεικτών για την ισότητα των φύλων και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διακρατικών δραστηριοτήτων οι οποίες προωθούν τη διαρθρωτική αλλαγή για την πρόοδο της ισότητας των φύλων. Στο έργο συμμετέχουν δώδεκα (12) εταίροι από έντεκα (11) διαφορετικές χώρες σε Ευρώπη και Αμερική. Το Ίδρυμα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του έργου ενώ αναμένεται ότι θα επωφεληθεί ιδιαίτερα μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ισότητας φύλων αλλά και μέσω της εμπλοκής του σε κοινές διεθνικές δραστηριότητες στα εν λόγω θέματα.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα