Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Δικτύου M-ERA.NET 2016 στον Τομέα της Επιστήμης των Υλικών

Το Δίκτυο M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχει ανακοινώσει Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιστήμης των υλικών συμπεριλαμβανομένων υλικών για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.  Το Δίκτυο Μ-ERA.NET στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των υλικών σε εφαρμογές σχετικές με την ενέργεια, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.

Η Πρόσκληση καλύπτει τα  ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Integrated computational materials engineering
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance synthetic and biobased composites
  • Functional material
  • Interfaces between materials and biological hosts for health applications
  • Materials for additive manufacturing

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν 35 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 26 χώρες. Η Πρόσκληση αφορά σε προϋπολογισμό περίπου 40 εκατομμυρίων Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης έχει ορισθεί η 14η Ιουνίου 2016 στις 12:00 ώρα Βρυξελλών και για την Πλήρη Πρόταση  η 10η Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 ώρα Βρυξελλών. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων του M-ERA.NET, από τον Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τρεις (3) φορείς που αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συνδεδεμένες χώρες,  που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στις 400.000 Ευρώ (και πλέον χρηματοδότηση (top - up) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και καλύπτει και τα έξι προαναφερόμενα θεματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 175.000 Ευρώ. Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET, στη Διεθνική Πρόσκληση, στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΚΟΙΝΑ/Μ-ERA.NET/0316 όπως επίσης και στην αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, Δρ Στυλιανή Πετρούδη (Τηλ: 22-205042, Ηλ. Ταχ: [email protected]).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μ-ΕRA.NET 2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Η Διεθνική Πρόσκληση αντιστοιχεί στην έκδοση αναρτημένη στον ιστοχώρο του Διεθνικού Δικτύου μέχρι και τις 15 Απριλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως ελέγχουν την ιστοσελίδα του Διεθνικού Δικτύου για την πιο πρόσφατη έκδοση.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα