Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Αναγγελία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Δικτύου WaterWorks2015

Οι Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» (WATER), και «Agriculture, Food Security and Climate Change» (JPI FACCE) στις οποίες συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνουν από κοινού την Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων WAterWorks2015.

Ο κύριος θεματικός στόχος της Πρόσκλησης θα είναι ο εξής:

Sustainable water use in agriculture, to increase water use efficiency and reduce soil and water pollution by:

  • Water use efficiency increase in agriculture, forestry or inland fisheries
  • Monitoring soil and water pollution impacts and their reduction
  • Developing a more integrated way water quantity and water quality issues for a sustainable development.

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν 26 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 23 χώρες που έχουν στόχο την υποστήριξη της διεπιστημονικής έρευνας και καινοτόμων προσεγγίσεων σε ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε θέματα χρήσης νερού στη γεωργία.

Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) είναι η 19η Απριλίου 2016 και για την Πλήρη Πρόταση η 15η Σεπτεμβρίου 2016. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων: από τον Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 φορείς που θα προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση του WaterWorks2015.

Ο προϋπολογισμός του ΙΠΕ για την Πρόσκληση ανέρχεται στα 500.000 Ευρώ (και πλέον χρηματοδότηση (top - up) από την ΕΕ). Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μπορεί να αποτελείται από έναν έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 175.000 Ευρώ. Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25.000 Ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διεθνική Πρόσκληση, ενώ οι εθνικοί κανονισμοί συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/ΠΚΠ-Water/0216. Τα δύο έντυπα επισυνάπτονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση WaterWorks2015, σε σχέση με τις χώρες που συμμετέχουν, τα θέματα, τους δικαιούχους κλπ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου Water JPI (www.waterjpi.eu).

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες Λειτουργούς του ΙΠΕ Δρ Άννα Μαρία Χριστοφόρου (+357 22205043, [email protected]) και Δρ. Ρεβέκκα Χρυσάφη (+357 22205041, [email protected])

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WATERWORKS2015
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι _ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα