Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ‘Teaming Phase 1’ Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence And Widening Participation’

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ευκαιρία για υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Προγράμματος του Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία, και πιο συγκεκριμένα για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δραστηριότητα ‘Teaming Phase 1’, τα ακόλουθα:

  • Προσχέδιο της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων έχει ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015, ενώ επίσημα η Πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί στις 11 Μαΐου 2016 με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων την 15η Νοεμβρίου 2016.
  • Η συγκεκριμένη Πρόσκληση αφορά στη στήριξη για δημιουργία νέων κέντρων αριστείας, ή αναβάθμιση υφιστάμενων, σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην έρευνα και την καινοτομία. Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ινστιτούτων και των ινστιτούτων στις χώρες-μέλη με χαμηλή απόδοση. Ως εκ τούτου, η Πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Τον κύριο αιτητή (main applicant) από τη χώρα με χαμηλή απόδοση (η οποία θα είναι και ο Συντονιστής της Πρότασης). Σημειώνεται ότι, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με χαμηλή απόδοση. Ο Φορέας που θα συντονίζει τη σύμπραξη μπορεί να είναι εθνική/περιφερειακή οντότητα ή Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικός Οργανισμός. Στη περίπτωση που ο Φορέας δεν είναι δημόσια οντότητα (public authority) θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ επιστολή ενδιαφέροντος (letter of intent), πρότυπο της οποίας θα διαθέσει η ΕΕ εν ευθέτω χρόνο. Ο λόγος που ζητείται το πρότυπο αυτό είναι για να υπάρχει μακροπρόθεσμη δέσμευση στο Έργο.
  • Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Οργανισμό με διεθνή φήμη και αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία.
  • Πέραν των πιο πάνω, οι Προτάσεις που θα υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση του πως η ιδέα τους συνάδει με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας ή με μια ισοδύναμη πολιτική ανάπτυξης.
  • Για τη 1η Φάση των Έργων Teaming οι επιτυχόντες θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 400,000 ευρώ για 12 μήνες με σκοπό την ετοιμασία Business Plan για δημιουργία/αναβάθμιση του Κέντρου Αριστείας. Ακολούθως, οι επιτυχόντες της Φάσης 1 θα κληθούν στο πέρας των 12 μηνών να υποβάλουν πρόταση που θα περιλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας (Φάση 2), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλάνο υλοποίησης και πέραν της χρονικής διάρκειας του Έργου για τη Φάση 2 (προβλέπεται να είναι στα 5-7 χρόνια).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html. Επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ για το 2016-17, το οποίο επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Τέλος, να αναφερθεί ότι ο Τομέας των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) παρέχει την υπηρεσία για Προεπισκόπηση (pre-screening) των Προτάσεων, η οποία χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη αντίστοιχη Πρόσκληση Υποβολής. Σχετικό Έντυπο με τη διαδικασία επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω και γενικότερα για το Πρόγραμμα Εργασίας ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα ([email protected], 22205054).

Work Programme 2016-2017
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» / REQUEST FOR PROPOSAL PRE-SCREENING FOR “HORIZON 2020”


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα