Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Print

Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Tο ΙΠΕ συντονίζει από το 2008 τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου προσφέροντας πληροφόρηση, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς και της καινοτομίας στις εγχώριες επιχειρήσεις. Το Κέντρο είναι μέλος του Entreprise Europe Network, ενός παγκόσμιου δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαθέτει μια σειρά από μέσα και εργαλεία προς εξυπηρέτηση των ΜμΕ. Σήμερα, το δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα παροχής εξειδικευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη και παρουσία σε 60 και πλέον χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ Το Δίκτυο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στοχεύει στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη καινοτομίας. Σημαντικό πλεονέκτημα του Enterprise Europe Network είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα ενιαίο δίκτυο εξυπηρέτησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων το οποίο συγκεντρώνει όλους τους βασικούς φορείς που ασχολούνται με την υποστήριξή τους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου λειτουργεί μέσω κοινοπραξίας που συντονίζεται από το ΙΠΕ και στην οποία συμμετέχουν επίσης το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Η λειτουργία του Κέντρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜμΕ 2014-2020 COSME.

Το Κέντρο υποστηρίζει τις εγχώριες ΜμΕ προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση για την επίτευξη επιχειρηματικών και άλλων συμφωνιών συνεργασίας, την εξεύρεση συνεργατών και υποστήριξη για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης, τη διάδοση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για καινοτόμες ιδέες, καθώς και πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες και προγράμματα. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου παρέχει υπηρεσίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων καινοτομίας σε ΜμΕ, μέσω διαπιστευμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργαλείων και μεθοδολογιών.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου στους ενδιαφερόμενους φορείς χωρίς χρέωση.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου πατήστε εδώ.