Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Συμμετοχή στις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν ένα σημαντικό όγκο εθνικών πόρων στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων προκλήσεων. Το γεγονός αυτό φανερώνει τόσο τη σημασία που η έρευνα διαδραματίζει για την πρόοδο και την ανάπτυξη όσο και την ανάγκη για κοινό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Η συνεργασία σε επίπεδο επιστημονικών, χρηματοδοτικών και ανθρωπίνων πόρων αναμένεται να οδηγήσει στη βέλτιστη δυνατή κατανομή τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και μετατρέποντας τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε απτά οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες.

Προς αυτή την κατεύθυνση συστάθηκαν και λειτουργούν οι καινοτόμες Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού.

Οι κύριοι στόχοι των ΠΚΠ, οι οποίοι εστιάζουν σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές που αποτελούν προτεραιότητες για ολόκληρη την Ευρώπη είναι:

Η Κύπρος, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, εντάχθηκε και συμμετέχει από το 2011 στις Ομάδες Εργασίας των Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχει στις ακόλουθες τέσσερεις (4) Πρωτοβουλίες.

  • «Agriculture, Food Security and Climate Change» («Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματική Αλλαγή») 
  • «Water Challenges for a Changing World» («Προκλήσεις Υδάτινων Πόρων για ένα Μεταβαλλόμενο Κόσμο»)
  • «URBAN EUROPE: Global Challenges - Local Solutions» («Αστική Ευρώπη - Παγκόσμιες Προκλήσεις - Τοπικές Λύσεις») και 
  • «Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe» («Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μία Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη»)

«Agriculture, Food Security and Climate Change»

H ΠΚΠ «Agriculture, Food Security and Climate Change», στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων στον τομέα της γεωργίας, της ασφάλειας τροφίμων και της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργική παραγωγή για κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων. Η διαμόρφωση ασφαλούς και ποιοτικής διατροφικής αλυσίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές αλλαγές, αποτελεί επίσης στόχο της ΠΚΠ. Στην εν λόγω Πρωτοβουλία συμμετέχουν είκοσι δυο χώρες.

Για την  επίτευξη των στόχων της, η Πρωτοβουλία προκηρύσσει Κοινές Διεθνικές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με στόχο τη δημιουργία ή/και συμμετοχή σε αριθμό ERA-NETS. Στην ανακοίνωση των Κοινών Προσκλήσεων, η Πρωτοβουλία συνεργάζεται  και με άλλες πρωτοβουλίες και διεθνικά δίκτυα όπως για παράδειγμα τα: ERANEΤ Biodiversa, Belmont Forum, χώρες-μέλη του Global Research Allowance (GRA) on Agricultural Greenhouse Gases, κ.ά.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, το ΙΠΕ έχει συμμετάσχει σε πέντε Κοινές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και έχουν χρηματοδοτηθεί τρια έργα με συνολικό προϋπολογισμό €340,000.

 

«Water Challenges for a Changing World»

Η ΠΚΠ «Water Challenges for a Changing World» στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων με έμφαση τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα των υδάτινων αποθεμάτων.

Επιπρόσθετα στους στόχους της Πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχουν είκοσι συνολικά χώρες, περιλαμβάνονται η διατήρηση της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων, η ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων νερού για τους πολίτες, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας νερού, η εφαρμογή βιο-οικονομίας με επίκεντρο το νερό και το κλείσιμο του χάσματος στον κύκλο του νερού.

Το ΙΠΕ έχει συμμετάσχει σε δυο Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και έχει χρηματοδοτήσει τρία συνολικά έργα με προϋπολογισμό €300,000.

 

«URBAN EUROPE: Global Challenges - Local Solutions»

Η ΠΚΠ «URBAN EUROPE: Global Challenges - Local Solutions», αποσκοπεί στην εξέταση και αξιολόγηση παγκόσμιων προβλημάτων και προκλήσεων του αστικού περιβάλλοντος και στην διαμόρφωση προτάσεων που θα προσφέρουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην κατανόηση των αστικών συστημάτων, στο σχεδιασμός αστικών πολιτικών και στην υλοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και λύσεων διακυβέρνησης στον τομέα.

Το ΙΠΕ έχει συμμετάσχει σε δυο Κοινές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και έχει χρηματοδοτήσει δυο έργα συνολικού προϋπολογισμό €270.000.

 

«Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe»

Η ΠΚΠ «Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe» έχει στόχο τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και της κλιματικής αλλαγής, της συσχέτισης μεταξύ της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σημαντικότητάς της για την κοινωνία καθώς και την προστασίας και ασφάλειας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας προκηρύχθηκαν δύο Προσκλήσεις υποβολής στις οποίες έχει συμμετάσχει το ΙΠΕ. Μέσω την Προκλήσεων έχουν χρηματοδοτηθεί δυο έργα, με συνολικό προϋπολογισμό €200,000. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας συστάθηκαν και λειτουργούν αριθμός ERANETs και ERANETs PLUS-COFUND όπως τα NET HERITAGE, JHEP και HERITAGE PLUS.

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα