Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Δραστηριότητα Teaming Phase 1: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Ανακοινώθηκε πρόσφατα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Προγράμματος του Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στη Δραστηριότητα ‘Teaming Phase 1’, ως ακολούθως:

Προσχέδιο της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων έχει ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015, ενώ επίσημα η Πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί στις 28 Ιουλίου 2016 με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων την 15η Νοεμβρίου 2016.

Η Πρόσκληση αφορά στη στήριξη για δημιουργία νέων κέντρων αριστείας, ή αναβάθμιση υφιστάμενων, σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην έρευνα και την καινοτομία. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ινστιτούτων και των ινστιτούτων στις χώρες-μέλη με χαμηλή απόδοση. Ως εκ τούτου, η Πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Τον κύριο αιτητή (main applicant) από τη χώρα με χαμηλή απόδοση (η οποία θα είναι και ο Συντονιστής της Πρότασης). Σημειώνεται ότι, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με χαμηλή απόδοση. Ο Φορέας που θα συντονίζει τη σύμπραξη μπορεί να είναι εθνική/περιφερειακή οντότητα ή Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικός Οργανισμός. Στη περίπτωση που ο Φορέας δεν είναι δημόσια οντότητα (public authority) θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕ επιστολή ενδιαφέροντος (letter of intent), πρότυπο της οποίας θα διαθέσει η ΕΕ εν ευθέτω χρόνο. Ο λόγος που ζητείται το πρότυπο αυτό είναι για να υπάρχει μακροπρόθεσμη δέσμευση στο Έργο.

Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Οργανισμό με διεθνή φήμη και αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία από χώρα-μέλος της ΕΕ ή Συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χώρα.

Πέραν των πιο πάνω, οι Προτάσεις που θα υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση του πώς η ιδέα τους συνάδει με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας ή με μια ισοδύναμη πολιτική ανάπτυξης.

Για την 1η Φάση των Έργων Teaming οι επιτυχόντες θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 400,000 ευρώ για 12 μήνες με σκοπό την ετοιμασία Business Plan για δημιουργία/αναβάθμιση του Κέντρου Αριστείας. Ακολούθως, οι επιτυχόντες της Φάσης 1 θα κληθούν στο πέρας των 12 μηνών να υποβάλουν πρόταση που θα περιλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας (Φάση 2), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλάνο υλοποίησης και πέραν της χρονικής διάρκειας του Έργου για τη Φάση 2 (προβλέπεται να είναι στα 5-7 χρόνια).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται εδώ. Επιπρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ για το 2016-17, το οποίο επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.  

Τέλος, να αναφερθεί ότι ο Τομέας των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) παρέχει την υπηρεσία για Προεπισκόπηση (pre-screening) Προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, η οποία χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη αντίστοιχη Πρόσκληση Υποβολής. Σχετικό Έντυπο με τη διαδικασία επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω και γενικότερα για το Πρόγραμμα Εργασίας ‘Spreading Excellence and Widening Participation’, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα ([email protected], 22205054).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα