Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με ονομασία «RESTART 2016-2020» και συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια Ευρώ ανακοινώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Μέσω των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, το ΙΠΕ αναδεικνύει την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ) ως βασικά εργαλεία στην προσπάθεια για μετεξέλιξη και αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας. Επιπλέον, επιδιώκει να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές του στρατηγικού πλαισίου «Ευρώπη 2020».

Πέραν της ανανεωμένης και διευρυμένης στοχοθέτησης των νέων Προγραμμάτων του, η οποία καλύπτει με πληρέστερο τρόπο τις ανάγκες των καινοτόμων επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας υψηλής τεχνολογίας, το ΙΠΕ εισάγει ουσιαστικές δομικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς και διαδικασίες συμμετοχής και τα υποστηρικτικά εργαλεία εφαρμογής, καθιστώντας τη συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας πιο σύγχρονη και ουσιαστική.

Αποτέλεσμα διαβούλευσης

Η τελική μορφή των Προγραμμάτων διαμορφώθηκε μέσα από δυο φάσεις δημοσίου διαλόγου και διαβούλευσης που είχαν ως στόχο την ευρεία συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολή της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων καθώς και στα θέματα διαδικασιών και κανονισμών. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης με διάφορα μέσα, όπως με γραπτή τοποθέτηση σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση, με τη χρήση ερωτηματολογίων και με τη συμμετοχή σε ημερίδες. Σε θεσμικό επίπεδο, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, οργανωμένων συνόλων επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν σε ειδικά εργαστήρια για υποβολή θέσεων και εισηγήσεων.

Νέα σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες

Τα προγράμματα RESTART 2016-2020 χαρακτηρίζονται από απλοποιημένους κανονισμούς και διαδικασίες συμμετοχής και έντονη εστίαση στο φυσικό αντικείμενο και το αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων έργων. Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια για μείωση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των προϋποθέσεων και περιορισμών συμμετοχής και των περιοριστικών ορίων σε δραστηριότητες και δαπάνες στα επιμέρους Προγράμματα. Επιπρόσθετα έχουν ενταχθεί νέα πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εγγραφή των Φορέων, η υποβολή των προτάσεων και η διαχείριση των έργων.

Βασικοί στόχοι

Οι βασικές επιδιώξεις των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 αποτυπώνονται στους τρεις βασικούς Πυλώνες Στρατηγικής:

1. Η έξυπνη ανάπτυξη, με έμφαση σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας (Ενέργεια, Τουρισμός, Γεωργία-Τρόφιμα, Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές, Μεταφορές-Ναυτιλία, Υγεία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αειφορία- Περιβάλλον, Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής), μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Κύπρου, της διασύνδεσής του με την παραγωγική βάση της οικονομίας, της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του και της ενδυνάμωσης των δεσμών και της διαδραστικότητας ανάμεσα στα δομικά του στοιχεία.

2. Η διασφάλιση της διαχρονικότητας και της δυναμικής του συστήματος ΕΤΑΚ και η ενίσχυση των μελλοντικών προοπτικών του, με έμφαση στην αριστεία και στην ενδυνάμωση της βάσης ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της νέας γενιάς.

3. Η υποστήριξη του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος ΕΤΑΚ και της παραγωγής προστιθέμενης αξίας από δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης υποστηρικτικών εργαλείων και πιλοτικών μέτρων, της ενθάρρυνσης για προβολή και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της ανάπτυξης και διάδοσης της κατάλληλης κουλτούρας.

Τι περιλαμβάνει η Προκήρυξη και ποια διαδικασία υποβολής προτάσεων

Το κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων που ανακοινώνεται σήμερα, περιλαμβάνει περιγραφή του συνόλου των Προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι το 2020, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για τη συμμετοχή φορέων και φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης προτάσεων, τις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων έργων, τις βασικές αρχές διάχυσης, προστασίας και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και το ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Προγράμματα RESTART 2016-2020.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μετά την ανακοίνωση από το ΙΠΕ σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για κάθε επιμέρους Πρόγραμμα. Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνουν το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με αυτούς που περιγράφονται στην Προκήρυξη καθώς και λεπτομέρειες πάνω στα Κριτήρια Αξιολόγησης των προτάσεων.

Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 ταυτόχρονα με το ευρύτερο πολυετές πλαίσιο ανακοινώνονται οι πρώτες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για έξι διαφορετικά Προγράμματα RESTART 2016-2020 ενώ και οι Προσκλήσεις των υπόλοιπων προγραμμάτων θα ανακοινωθούν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα έξι πρώτα Προγράμματα

(1) «Ολοκληρωμένα Έργα» (με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 27η Ιανουαρίου 2017)

(2) «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 20η Δεκεμβρίου 2016)

(3) «Διδάκτωρ» (με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 9η Δεκεμβρίου 2016)

(4) «Συμπληρωματική Χορηγία» (με ανοικτή προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού)

(5) «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020» (με ανοικτή προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού)

(6) «Ορίζοντας 2η Ευκαιρία» (με ανοικτή προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 1η Ιουλίου 2019 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού)

Πύλη Ηλεκτρονικών Υπρεσιών «IRIS»

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να βρουν την Προκήρυξη και τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στη νέα Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ «IRIS» (στη διεύθυνση iris.research.org.cy). Στην ηλεκτρονική Πύλη IRIS λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης (Help desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και Οδηγοί. Σημειώνεται ότι οι Φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν σε Προτάσεις καθώς και οι Συντονιστές των Προτάσεων πρέπει να εγγραφούν στην IRIS. Μέσα από το σύστημα εγγραφής υποβάλλονται και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον νομοτυπικό έλεγχο των Φορέων. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από κάθε προθεσμία υποβολής προτάσεων θα γίνεται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω της IRIS.

Το ΙΠΕ θα ανακοινώσει σύντομα λεπτομερές πρόγραμμα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  την ανανεωμένη  ιστοσελίδα του ΙΠΕ και την Πύλη IRIS.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα