Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Η Κύπρος σημειώνει ξανά μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST

Νέα μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στη 1η Ανοικτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για Δημιουργία Νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST για το έτος 2016.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος συμμετέχει στις συγγραφικές ομάδες 6 Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων ανάμεσα στις 25 Προτάσεις που έχουν εγκριθεί για να δημιουργηθούν νέα δίκτυα στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μεγάλη επιτυχία για τη Κύπρο, κάτι που υποδηλοί τις πολυδιάστατες δυνατότητες της ερευνητικής κοινότητας. Λεπτομέρειες περί των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης Πρόσκλησης παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα εδώ.

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα.

Για τη συμμετοχή ερευνητών σε μια από τις νέες Δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Εφόσον η αίτηση αξιολογηθεί θετικά από το ΙΠΕ, τότε ζητείται η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding MoU) από την Κυπριακή Κυβέρνηση και ορίζεται ο ερευνητής ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δράσης. Σχετικές λεπτομέρειες υπάρχουν εδώ (ιστοσελίδα ΙΠΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές που απασχολούνται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο σε μόνιμη βάση και εκπονούν κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της συγκεκριμένης Δράσης.

Κάθε ερευνητής/ερευνήτρια έχει δικαίωμα να συμμετέχει ανά πάσα στιγμή σε μία μόνο Δράση του Προγράμματος. Επίσης, δύο μόνο ερευνητές από κάθε χώρα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε μία Δράση ως Εκπρόσωποι στη Διαχειριστική Επιτροπή και 2 ως Αντικαταστάτες. Οι εξαιρέσεις στον εν  λόγω κανόνα είναι: (α) εάν υπάρχει συμμετοχή  στην Ομάδα Υποβολής της πρότασης για δημιουργία της Δράσης ή (β) εάν απομένουν 9 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης Δράσης στην οποία συμμετέχετε.

Τέλος να σημειωθεί ότι, ενθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αιτήσεις στα αρχικά στάδια μιας Δράσης για να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα για συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας Δράσης (σε επίπεδο Διαχειριστικής Επιτροπής) για περίοδο έξι (6) μηνών πριν τη λήξη των εργασιών της.

Κατάλογος των νέων εγκεκριμένων Δράσεων του Προγράμματος COST καθώς και περιγραφή των σχετικών Μνημονίων Συναντίληψης των Δράσεων υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος COST (www.cost.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ: 22 205054, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα