Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ενεργοποίηση συστήματος υποβολής για την Πρόσκληση «SUGI - Food - Water - Energy Nexus»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό «P2P/SUGI/1216» του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη», η οποία ανακοινώνεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Urbanisation Global Initiative - Food - Water - Energy Nexus (SUGI - FWE Nexus)».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα του Προγράμματος (Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, Έντυπο Προκαταρκτικής Πρότασης και Ενημερωτικό Φυλλάδιο) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά προς την Πρωτοβουλία SUGI – FWE Nexus με καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τις Προκαταρκτικές Προτάσεις την 15η  Μαρτίου 2017, ώρα 20:00 (ώρα Κύπρου). Ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την 16η Μαρτίου 2017, ώρα 13:00.

Με την ευκαιρία αυτή, το Ίδρυμα καλεί ξανά τους Ερευνητές και Φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στην Πύλη IRIS καθότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ή/και η συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Συντονιστές Έργου

Ιδιαίτερα, οι απλοί εγγεγραμμένοι χρήστες στην Πύλη IRIS που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις έργου στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 ως Συντονιστές Έργου, καλούνται όπως προχωρήσουν άμεσα με την εγγραφή τους ως Ερευνητές.  Η διαδικασία γίνεται μέσω του πλήκτρου «My Researcher Info» στο Dashboard ή στο αριστερό μενού ή μέσω της επιλογής «My Researcher Info» εντός του πλήκτρου «Μy Profile Info». Σημειώνεται επίσης ότι τα στοιχεία καταχωρούνται σε τέσσερεις (4) καρτέλες: (α) Academic Background, (β) Expertise, (γ) Curriculum Vitae, και (δ) Declarations.  Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στις καρτέλες αυτές, πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν (πατώντας το πλήκτρο «SUBMIT»).

Νόμιμοι Εκπρόσωποι-Εγγραφή Φορέων

Η υποβολή αίτησης για να οριστεί κάποιος χρήστης ως Νόμιμος Εκπρόσωπος σε Φορέα στο σύστημα, μπορεί να γίνει μέσω της επιλογής «My Legal Representative Requests» στο Dashboard ή στο αριστερό μενού ή μέσω της επιλογής «Register as a Legal Representative» εντός του πλήκτρου «Μy Profile Info». Προς διευκόλυνση των Νομίμων Εκπροσώπων έχουν ετοιμαστεί πρότυπα έγγραφα, τα οποία βρίσκοται αναρτημένα στην Ενότητα «Έγγραφα και Οδηγοί» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Αντίστοιχα, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων προτρέπονται όπως μετά την έγκρισή τους από το ΙΠΕ προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή των Φορέων τους στην Πύλη IRIS ούτως ώστε να είναι δυνατή η υποβολή ή/και η συμμετοχή των Φορέων τους σε προτάσεις έργων. Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση των στοιχείων ενός Φορέα στην Πύλη IRIS μπορεί να γίνει από τον εγκεκριμένο Νόμιμο Εκπρόσωπο μέσω της επιλογής: «My Οrganizations Info» στο Dashboard ή στο κάθετο μενού. Το προφίλ του Φορέα αποτελείται από πέντε (5) βασικές καρτέλες: (α) General, (β) Contact Info, (γ) Activity Areas, και (δ) Declarations, και (ε) Legal Representatives). Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα, πρέπει να καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το νομοτυπικό έλεγχο του Φορέα, μέσω της επιλογής «Register Legal Info», η οποία βρίσκεται εντός της καρτέλας «General». Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στις καρτέλες που φαίνονται πιο πάνω πρέπει υποχρεωτικά να γίνει η υποβολή τους στην Πύλη IRIS (πατώντας το πλήκτρο «SUBMIT») ούτως ώστε ο Φορέας να μπορεί να υποβάλει ή/και να συμμετέχει σε προτάσεις έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συστήνεται όπως μελετηθούν το Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS (Innovation & Research Information System) - Σύστημα Εγγραφής και Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων,  τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην Ενότητα «Έγγραφα και Έντυπα» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν τα  ερωτήματά τους στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα