Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Δικτύου M-ERA.NET 2017 στον Τομέα της Επιστήμης των Υλικών

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει την Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Δικτύου M-ERA.NET 2, στο οποίο συμμετέχει μαζί με άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιστήμης των υλικών συμπεριλαμβανομένων υλικών για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.  

Η Πρόσκληση αφορά στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Integrated computational materials engineering
  •  Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Multifunctional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν περισσότεροι από 30 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από περισσότερες από 25 χώρες. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 25 περίπου εκατομμύρια Ευρώ.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο Μ-ΕRA.NET 2, σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση. Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Ολοκληρωμένης Πρότασης (Full Proposal). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικών Προτάσεων έχει ορισθεί η 13η Ιουνίου 2017 στις 12:00 ώρα Βρυξελλών και Ολοκληρωμένων Προτάσεων η 9η Νοεμβρίου 2017 στις 12:00 ώρα Βρυξελλών.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τρεις (3) φορείς που αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες (εκ των οποίων μία τουλάχιστο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συνδεδεμένη χώρα),  που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2017.

Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την 14η Ιουνίου 2017, 13:00 ώρα Κύπρου για τις Προκαταρκτικές Προτάσεις και την 10η Νοεμβρίου 2017, 13:00 ώρα Κύπρου, για τις Ολοκληρωμένες Προτάσεις.  

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στις 400.000 Ευρώ και καλύπτει και τα έξι προαναφερόμενα θεματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 175.000 Ευρώ.  Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί κατά 25.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS  του ΙΠΕ ή/και να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, Δρ Στυλιανή Πετρούδη (Τηλ: 22-205042, Ηλ. Ταχ: [email protected]).

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα