Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Print

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής - Πρόσκληση «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη – Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη - Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά» με Κωδικό P2PJPICH_DG/0417.

Επισημαίνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία της Διεθνικής Πρότασης στο JPI CH είναι η 22α Ιουνίου 2017, ώρα 15:00 (14:00 CEST) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο ΙΠΕ είναι η 23η Ιουνίου 2017, ώρα 13:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα (Διεθνική Πρόσκληση / Transnational Call, Εθνική Πρόσκληση (National Call) στα ελληνικά και στα αγγλικά) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Με την ευκαιρία αυτή, το Ίδρυμα καλεί ξανά τους Ερευνητές και Φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στην Πύλη IRIS καθότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ή/και η συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Συντονιστές Έργου

Ιδιαίτερα, οι απλοί εγγεγραμμένοι χρήστες στην Πύλη IRIS που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις έργου στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 ως Συντονιστές Έργου, καλούνται όπως προχωρήσουν άμεσα με την εγγραφή τους ως Ερευνητές.  Η διαδικασία γίνεται μέσω του πλήκτρου «My Researcher Info» στο Dashboard ή στο αριστερό μενού ή μέσω της επιλογής «My Researcher Info» εντός του πλήκτρου «Μy Profile Info». Σημειώνεται επίσης ότι τα στοιχεία καταχωρούνται σε τέσσερεις (4) καρτέλες: (α) Academic Background, (β) Expertise, (γ) Curriculum Vitae, και (δ) Declarations.  Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στις καρτέλες αυτές, πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν (πατώντας το πλήκτρο «SUBMIT»).

Νόμιμοι Εκπρόσωποι-Εγγραφή Φορέων

Η υποβολή αίτησης για να οριστεί κάποιος χρήστης ως Νόμιμος Εκπρόσωπος σε Φορέα στο σύστημα, μπορεί να γίνει μέσω της επιλογής «My Legal Representative Requests» στο Dashboard ή στο αριστερό μενού ή μέσω της επιλογής «Register as a Legal Representative» εντός του πλήκτρου «Μy Profile Info». Προς διευκόλυνση των Νομίμων Εκπροσώπων έχουν ετοιμαστεί πρότυπα έγγραφα, τα οποία βρίσκοται αναρτημένα στην Ενότητα «Έγγραφα και Οδηγοί» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Αντίστοιχα, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων προτρέπονται όπως μετά την έγκρισή τους από το ΙΠΕ προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή των Φορέων τους στην Πύλη IRIS ούτως ώστε να είναι δυνατή η υποβολή ή/και η συμμετοχή των Φορέων τους σε προτάσεις έργων. Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση των στοιχείων ενός Φορέα στην Πύλη IRIS μπορεί να γίνει από τον εγκεκριμένο Νόμιμο Εκπρόσωπο μέσω της επιλογής: «My Οrganizations Info» στο Dashboard ή στο κάθετο μενού. Το προφίλ του Φορέα αποτελείται από πέντε (5) βασικές καρτέλες: (α) General, (β) Contact Info, (γ) Activity Areas, και (δ) Declarations, και (ε) Legal Representatives). Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα, πρέπει να καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το νομοτυπικό έλεγχο του Φορέα, μέσω της επιλογής «Register Legal Info», η οποία βρίσκεται εντός της καρτέλας «General». Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στις καρτέλες που φαίνονται πιο πάνω πρέπει υποχρεωτικά να γίνει η υποβολή τους στην Πύλη IRIS (πατώντας το πλήκτρο «SUBMIT») ούτως ώστε ο Φορέας να μπορεί να υποβάλει ή/και να συμμετέχει σε προτάσεις έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συστήνεται όπως μελετηθούν το Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS (Innovation & Research Information System) - Σύστημα Εγγραφής και Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων,  τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην Ενότητα «Έγγραφα και Έντυπα» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν τα  ερωτήματά τους στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).