Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής - Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου».

Επισημαίνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία της πρότασης στον Οργανισμό EUREKA είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 20:00 CET και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο ΙΠΕ είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την Πρόσκληση Yποβολής Προτάσεων στα ελληνικά και στα αγγλικά στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Η υποβολή πρότασης έργου γίνεται ηλεκτρονικά (on-line application form) από τη Συντονίστρια Μικρο-μεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ) του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας, μέσα από τον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS.

Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που καταγράφεται πιο πάνω. Η πρόταση που υποβάλλεται στο ΙΠΕ περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνική Πρόταση (Τίτλο, Ακρωνύμιο κτλ), τα στοιχεία του Συντονιστή του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας και των Φορέων που αποτελούν το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των Κυπριακών Φορέων) καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό για τον κάθε Φορέα που συμμετέχει στο Κυπριακό Δίκτυο.

Με την ευκαιρία αυτή, το Ίδρυμα καλεί ξανά τους Ερευνητές και Φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS καθότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ή/και η συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συστήνεται όπως μελετηθούν το Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS (Innovation & Research Information System) - Σύστημα Εγγραφής και Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων,  τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην Ενότητα «Έγγραφα και Έντυπα» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν τα  ερωτήματά τους στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS.

************************************************************************************************

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεθνή έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Το Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 36 ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA και εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες - μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων- ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα