Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων: Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία - Διττή Στόχευση» και Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δυο νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα:

  • Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία - Διττή Στόχευση»

Το Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία - Διττή Στόχευση» στοχεύει στη δικτύωση κυπριακών φορέων με ερευνητικούς οργανισμούς αριστείας από προηγμένες ή αναδυόμενες ερευνητικά χώρες και στην από κοινού υλοποίηση έρευνας προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι Προσκλήσεις αφορούν σε συνεργασία με οργανισμούς από τρίτες χώρες με τις οποίες η Κύπρος δεν έχει κάποιο γενικό πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε κυπριακούς ερευνητικούς φορείς και σε κορυφαίους σε διεθνές επίπεδο ερευνητικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ανακοινώνονται οι ακόλουθες δύο Προσκλήσεις:

  • Συνεργασία με ΗΠΑ (KY-HΠΑ)
  • Συνεργασία με Άλλη Χώρα-Στόχος (ΚΥ-ΣΤΟΧΟΣ).

Δικαιούχοι φορείς είναι Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις 80.000 Ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 12η Απριλίου 2018 και ώρα 13:00.

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

  • Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου»

Το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, επιδιώκεται η δημιουργία νέων  ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης μέσα από τη δικτύωση και συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού και της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης του Οργανισμού EUREKA.

Δικαιούχοι φορείς είναι Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς. Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) μπορεί να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2), ή Οργανισμός Έρευνας με την προϋπόθεση ότι στο κυπριακό Δίκτυο θα περιλαμβάνεται μία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2). Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει στις 175.000 Ευρώ για το κυπριακό Δίκτυο ή στις 200.000 Ευρώ στην περίπτωση που κυπριακή καινοτόμος Μικρομεσαία Επιχείρηση αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι το  Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας, εκτός από την κυπριακή συμμετοχή, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ακόμη Φορέα από Χώρα Συνεργασίας (πλήρες ή συνεργαζόμενο μέλος) του Οργανισμού EUREKA. Ο καταμερισμός της εργασίας στο Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να είναι ισοζυγισμένος, ούτως ώστε κανένας συνεργάτης ή χώρα να μην εκπονεί περισσότερο από το 80% της εργασίας του έργου.

Ο Συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας, υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Οργανισμού EUREKA κοινή Πρόταση χρησιμοποιώντας το Έντυπο «EUREKA Application Form» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form). Παράλληλα όλοι οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της χώρας τους, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Οι προτάσεις από τα κυπριακά Δίκτυα Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία είναι η 30η Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy) του ΙΠΕ ή να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα