Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης-Θέσεις Επιστ. Λειτουργών

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2018 για την πλήρωση θέσων Επιστημονικών Λειτουργών. Για τον πίνακα των αποτελεσμάτων πατήστε εδώ.

Επεξήγηση  Αποτελεσμάτων

1. Η «Βαθμολογία» του κάθε τεστ αντανακλά τις ορθές απαντήσεις, μείον (εφαρμόζεται μόνο στο τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού) τον ανάλογο συντελεστή πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των λανθασμένων απαντήσεων, ώστε να αποφευχθεί ο παράγοντας τύχη από το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης.

2. Η «Κατάταξη» αντανακλά την κατάταξη του κάθε υποψήφιου στο κάθε τεστ.

3. Για να καταστεί δυνατή η πρόσθεση της βαθμολογίας στο κάθε τεστ οι ορθές απαντήσεις μετατρέπονται σε «Στατιστική Βαθμολογία» (T-score).

4. Η Στατιστική Βαθμολογία που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε τεστ προστίθεται για να υπολογιστεί η «Μέση Στατιστική Βαθμολογία - Εκατοστημόρια: Percentile Rank» για τον κάθε υποψήφιο στη γραπτή εξέταση. Με βάση τη βαθμολογία αυτή γίνεται η κατάταξη των υποψηφίων.

Για να θεωρηθεί ένας υποψήφιος επιτυχών θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία ίση με ή μεγαλύτερη από το 50% των ατόμων που παρακάθισαν στην εξέταση (≥50%ile rank) σε κάθε τεστ ξεχωριστά.

Έλεγχος Απαιτούμενων Προσόντων

Μέσα στις επόμενες μέρες, θα ελεγχθούν τα απαιτούμενα προσόντα των επιτυχόντων υποψηφίων σύμφωνα με την προκήρυξη των κενών θέσεων.

Εξέταση Προσωπικότητας

Για τους πρώτους τριάντα (30) επιτυχόντες στην γραπτή Εξέταση, που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα γίνει και Εξέταση προσωπικότητας και διαχείρισης καταστάσεων, η οποία δεν θα έχει βαρύτητα στην βαθμολογία, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από την Επιτροπή Επιλογής για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων.

Προφορική Συνέντευξη

Οι πρώτοι επιτυχόντες στα Μέρη Α-Δ θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Επιλογής που ορίζεται από το ΙΠΕ. Θα κληθούν έξι (6) υποψήφιοι ανά διαθέσιμη θέση.

Η Επιτροπή βαθμολογεί τους υποψήφιους σύμφωνα με την απόδοσή τους στην προσωπική συνέντευξη. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση/βαθμολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Επιστημονικού Λειτουργού κατά την προσωπική συνέντευξη είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

(α) Κατανόηση του περιβάλλοντος και των διαδικασιών έρευνας, καινοτομίας καθώς και του ρόλου και της θέσης του ΙΠΕ.

(β) Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας ως προς την παρουσίαση και τεκμηρίωση σκέψεων και ως προς τη γλωσσική επάρκεια.

(γ) Αναλυτική σκέψη, ικανότητα σύνθεσης.

(δ) Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα, κίνητρα, χαρακτήρας.

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν θέμα της επιλογής τους (σε μορφή power point) ή θέμα που θα οριστεί από την Επιτροπή Επιλογής.

Η Επιτροπή Επιλογής αποφασίζει για τους υποψήφιους στους οποίους θα προσφερθεί εργοδότηση και τη σειρά κατάταξης των Επιλαχόντων.

Ο συνολικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει ως το σταθμισμένο άθροισμα του βαθμού της γραπτής εξέτασης και του βαθμού της προσωπικής συνέντευξης, με βαρύτητα 40% και 60% αντίστοιχα.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα