Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Νέες Προσκλήσεις Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για επιχειρήσεις

Τέσσερεις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις», το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας» και το Πρόγραμμα «Διδάκτωρ».

(1) Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» απευθύνεται σε κυπριακές μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες θα εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία  νέων ή την ουσιαστική βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα αξιοποιηθούν εμπορικά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 200.000 Ευρώ. Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση και δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν οργανισμοί έρευνας, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι μεταξύ 12 - 24 μηνών.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13.00.

(2) Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» απευθύνεται σε κυπριακές νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες θα εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των νεοσύστατων επιχειρήσεων να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 75.000 Ευρώ. Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι νεοσύστατη επιχείρηση και δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν οργανισμοί έρευνας, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι μεταξύ 12 - 24 μηνών.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13.00.

(3) Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας» απευθύνεται σε κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μέσω του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής μιας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου. Τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να έχουν διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες και θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας και συγκεκριμένα δραστηριότητες που εμπίπτουν στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 3-4 (TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας, TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία), σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 25.000 Ευρώ. Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 29η Μαΐου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Τα τρία πιο πάνω Προγράμματα εντάσσονται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη» των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, συνεπώς τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας: Ενέργεια, Τουρισμός, Μεταφορές-Ναυτιλία, Γεωργία-Τρόφιμα, Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές και Υγεία και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Αειφορία-Περιβάλλον.

(4) Το Πρόγραμμα «Διδάκτωρ» αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή (ΝΕ), κάτοχο διδακτορικού τίτλου, στο πλαίσιο εργοδότησής του από κυπριακό οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο φορέα. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής», «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». H διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι μεταξύ 18 - 24 μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 4.760.000 Ευρώ εκ των οποίων 1.600.000 Ευρώ θα διατεθεί σε προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 160.000 Ευρώ για τις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Ζωής» και «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και 120.000 Ευρώ για τις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που ανακοινώθηκαν στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy ή να επικοινωνούν με την υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ στη διεύθυνση: [email protected].

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα