Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση-Πρόγραμμα «Ευρωπ. Πρωτοβουλίες - Τοπική Ανάπτυξη» (PRIMA)»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες - Τοπική Ανάπτυξη» (PRIMA)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού γεωργικών τροφίμων προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος PRIMA έχουν ανακοινωθεί Προσκλήσεις που αφορούν στα Section 1 και Section 2.  H παρούσα Πρόσκληση αφορά μόνο προτάσεις που θα υποβληθούν στο Section 2 του Προγράμματος PRIMA. Για πληροφορίες σχετικά με το Section 1, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Δικτύου PRIMA.

H Πρόσκληση του Section 2 είναι πολυθεματική και Προτάσεις Έργων μπορούν να υποβληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών οι οποίες εμπίπτουν στις ενότητες Management of Water, Farming Systems, Agro-food Value Chain και καταγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 400.000 Ευρώ ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 175.000 Ευρώ ανά έργο  και 200.000 Ευρώ ανά έργο, στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ είκοσι τεσσάρων (24) και τριάντα έξι (36) μηνών.

Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δύο στάδια. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης για το πρώτο στάδιο είναι η 21η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 17.00 και για το δεύτερο στάδιο είναι η 4η Ιουλίου ώρα 17.00. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν και την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των χωρών, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Η υποβολή των Προτάσεων στο ΙΠΕ για το Κυπριακό Δίκτυο θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει κεντρικά από τη Γραμματεία του PRIMA.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ ή να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα