Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση Υποβολή Προτάσεων «M-ERA.NET»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό P2P/M-ERA.NET/0319, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Κοινής Διεθνικής Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από το Δικτύου M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει μαζί με άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις.

Στόχος της Πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιστήμης των υλικών συμπεριλαμβανομένων υλικών για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

Η Πρόσκληση καλύπτει τα  ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Modeling for materials engineering and processing
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν 35 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 26 χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 25 περίπου εκατομμύρια Ευρώ.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο Μ-ΕRA.NET, σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση. Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Ολοκληρωμένης Πρότασης (Full Proposal).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικών Προτάσεων έχει ορισθεί η 18η Ιουνίου 2019 στις 12:00 ώρα Βρυξελλών και Ολοκληρωμένων Προτάσεων η 19η Νοεμβρίου 2019 στις 12:00 ώρα Βρυξελλών.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τρεις (3) φορείς που αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες (εκ των οποίων μία τουλάχιστο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συνδεδεμένη χώρα),  που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2019.

Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2019, 13:00 ώρα Κύπρου για τις Προκαταρκτικές Προτάσεις και την 20η Νοεμβρίου 2019, 13:00 ώρα Κύπρου, για τις Ολοκληρωμένες Προτάσεις.  

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στις 400.000 Ευρώ και καλύπτει και τα έξι προαναφερόμενα θεματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 175.000 Ευρώ.  Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί κατά 25.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS  του ΙΠΕ ή/και να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, Γεωργία Παντελίδη (Τηλ: 22-205031, Ηλ. Ταχ: [email protected]) ή και την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected] (Τηλ: 22-205000).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα