Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0918)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στις τρείς (3) Επιστημονικές Περιοχές του Προγράμματος «ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» («Επιστήμες Ζωής - Life Sciences», «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική -Natural Sciences and Engineering», και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Social Sciences and Humanities»), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: EXCELLENCE/0918.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της Πρόσκλησης έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων ήταν η 25η Ιανουαρίου 2019. Συνολικά υποβλήθηκαν στις τρείς Επιστημονικές Περιοχές 314 Προτάσεις, από τις οποίες 313, σύμφωνα με το Αποτέλεσμα του Προκαταρκτικού Ελέγχου, προωθήθηκαν για Επιστημονική Αξιολόγηση.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €7.500.000. Ο προϋπολογισμός για τις Επιστημονικές Περιοχές των «Επιστημών Ζωής» και των «Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής»  ανέρχεται σε €3.000.000, με τη Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο στις €250.000. Ο προϋπολογισμός για την Επιστημονική Περιοχή των «Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών» ανέρχεται σε €1.500.000, με τη Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο στις €150.000.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε μία Φάση. Η κάθε Πρόταση αξιολογείται από δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της Πρότασης και η τελική βαθμολογία ορίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. Στις περιπτώσεις που οι βαθμολογίες τους είχαν διαφορά μεγαλύτερη από 3,00/15,00 στο σύνολο, οι Προτάσεις αξιολογήθηκαν και από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρο των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών.

Επιλέγηκαν για χρηματοδότηση ανά Επιστημονική Περιοχή:

Επιστήμες Ζωής

Οι δώδεκα (12) Προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των Προτάσεων να ανέρχεται στα €2.976.684,2.

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική

Οι δώδεκα (12) Προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων να ανέρχεται στα € 2.991.072,35.

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι δέκα (10) Προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των Προτάσεων να ανέρχεται στα € 1.448.013,40.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα