Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Νέες Θέσεις Εργασίας στο ΙδΕΚ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τουλάχιστον 5 κενών θέσεων Επιστημονικών Λειτουργών (τουλάχιστον 3 μόνιμων και 2 έκτακτων θέσεων), 1 κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και 1 κενής θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας:

Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (1 κενή θέση)
Η θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού είναι Πρώτου διορισμού και θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και έλεγχο των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τη διαμόρφωση και διαχείριση διαφόρων πολιτικών σε σχέση με το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδρύματος.

Mπορείτε να βρείτε το αναλυτικό σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση εδώ

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πανεπιστημιακός δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των ακόλουθων κλάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογία, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.
  • Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη διοικητική θέση σε συναφή θέματα.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου εδώ μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. 

Mόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου (+357 22 209 908) ή μέσω email ([email protected]).

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για τις θέσεις Επιστημονικού Λειτουργού και Λειτουργού Επικοινωνίας θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.

Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ληφθεισών αιτήσεων και θα επικοινωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη συλλογής των αιτήσεων και αξιολόγησης τους κατά το πρώτο στάδιο (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από το ΙδΕΚ.

Επιστημονικός Λειτουργός (τουλάχιστον 3 κενές μόνιμες θέσεις και δύο έκτακτες θέσεις)
Η θέση του Επιστημονικού Λειτουργού είναι πρώτου διορισμού. Συνοπτικά τα καθήκοντα της θέσης αφορούν τη διαχείριση προγραμμάτων Ε&Κ που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα, την προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων Ε&Κ, καθώς και τη συνεισφορά σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τομέων Ε&Κ  στην Κύπρο.

Mπορείτε να βρείτε το αναλυτικό σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση εδώ

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα
•    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των κλάδων Θετικών Επιστημών και Επιστημών της Μηχανικής
•    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου εδώ μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. 
Mόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου (+357 22 209 908) ή μέσω email ([email protected]).

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για τις θέσεις Επιστημονικού Λειτουργού και Λειτουργού Επικοινωνίας θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.

Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ληφθεισών αιτήσεων και θα επικοινωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη συλλογής των αιτήσεων και αξιολόγησης τους κατά το πρώτο στάδιο (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από το ΙδΕΚ.

Λειτουργός Επικοινωνίας (1 κενή θέση)
Η θέση του Λειτουργού Επικοινωνίας είναι Πρώτου διορισμού.Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα, καθώς και την επιμέλεια των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων και το σχεδιασμό και διαχείριση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση εδώ.

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πανεπιστημιακός δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των ακόλουθων κλάδων: Πολιτικές Επιστήμες, Πολιτική Επικοινωνίας, Διαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia Design), Δημόσιες Σχέσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Επικοινωνιολογία, Κοινωνιολογία, Δημοσιογραφία, Μάρκετινγκ, Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας.
  •   Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου εδώ μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.μ.. Mόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου (+357 22 209 908) ή μέσω email ([email protected]).

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για τις θέσεις Επιστημονικού Λειτουργού και Λειτουργού Επικοινωνίας θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.

Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ληφθεισών αιτήσεων και θα επικοινωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη συλλογής των αιτήσεων και αξιολόγησης τους κατά το πρώτο στάδιο (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από το ΙδΕΚ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα