Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή ΙδΕΚ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού.

Η θέση εργασίας

Ο Γενικός Διευθυντής είναι δυναμικός επαγγελματίας με ηγετικό εκτόπισμα, ο οποίος ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος. Υποβάλλει προς το Δοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του προϋπολογισμού του Ιδρύματος και μεριμνά για την ετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Αναπτύσσει αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία µε το σύνολο του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και µε συναφείς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Aναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεών του. Λαμβάνει στρατηγική καθοδήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και βρίσκεται συνεχώς σε στενή συνεργασία μαζί του.

Το ιδανικό προφίλ

•Τουλάχιστον 12 χρόνια εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 7 σε υψηλόβαθμη διευθυντική θέση με τεκμηριωμένη διοικητική και εκτελεστική εμπειρία. Ενδεικτικά, η εμπειρία σε διευθυντική θέση δύναται να περιλαμβάνει τα πιο κάτω: εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων και προϋπολογισμού, ανάπτυξη εργασιών και στρατηγικών συνεργειών, ευθύνη για διαχείριση επιχειρησιακών μονάδων (business units), ευθύνη στη διαχείριση θεμάτων στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ανώτατης διοίκησης.
•Έχει εργαστεί στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, επιχειρηματικότητας ή/και διαχείρισης ερευνητικών κονδυλίων ή/και σε οργανισμό / επιχείρηση με τεχνολογικό / ερευνητικό / καινοτόμο περιεχόμενο ή/και νεοφυή επιχείρηση.
•Πολύ καλή γνώση των κοινωνικο-οικονοµικών δεδομένων, μέτρων και πολιτικών που επηρεάζουν τον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
•Έχει ηγετικό εκτόπισμα, με δυνατότητα να εμπνεύσει και να μετουσιώσει το όραμα του Ιδρύματος σε στρατηγικό πλάνο και έχει εμπειρία στη διαχείριση αλλαγής σε επίπεδο οργανισμού και κουλτούρας.
•Έχει άρτιες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατέχει άριστη γνωση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
•Κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ή επαγγελματικό τίτλο ή ισότιμο προσόν.

Εργοδότηση και Πακέτων Απολαβών

•Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές και ωφελήματα, αναλόγως προσόντων.
•Το συμβόλαιο εργοδότησης είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.
•Επιπρόσθετη ενθαρρυντική αμοιβή με βάση την απόδοση / επίτευξη των ετήσιων στόχων που θα τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
•Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή επίδομα αυτοκίνητου.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου, το αργότερο μέχρι 17 Ιανουαρίου 2020: https://eysurveytool.ey.com/wix/p5026785.aspx

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

•Bιογραφικό σημείωμα.
•Συνοδευτική επιστολή (με φωτογραφία), η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία για το όραμα και τη φιλοδοξία του υποψηφίου σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση.
•Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που να υποστηρίζουν την αίτηση του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού από την ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ.

Σε συνεντεύξεις θα κληθούν μόνο οι επικρατέστεροι υποψήφιοι και η όλη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα