Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ

Πρωτοβουλίες υπό το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μέσα τη συμμετοχή της Κύπρου στο Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται η δυνατότητα στους κυπριακούς φορείς για περαιτέρω ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, η οποάι συμβάλει στη διεκδίκηση περαιτέρω διεθνούς χρηματοδότησης μέσα από τη συμμετοχή και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων. 

 

Active and Assisted Living (AAL)

Στο Πρόγραμμα AAL, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, συμμετέχουν χρηματοδοτικοί οργανισμοί από 19 χώρες με τη Κύπρο να αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Το ΑΑL έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας µε τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καιτην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τελικοί χρήστες οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν είναι όχι μόνο τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά και το περιβάλλον τους.

Το ΑΑL υποστηρίζει τη χρηματοδότηση διακρατικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης μέσω της προκήρυξης ετήσιων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, με τον συνολικό προϋπολογισμό για τη περίοδο 2014-2020 να ανέρχεται στα €700 εκατομμύρια Ευρώ και τη χρηματοδότηση της ΕΕ να φτάνει στο 45%.

Από το 2008 μέχρι σήμερα, το ΙΠΕ έχει λάβει μέρος σε εννέα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και έχει χρηματοδοτήσει έξι έργα με συνολικό προϋπολογισμό €900,000.

 

Πρόγραμμα EUROSTARS

Το Πρόγραμμα EUROSTARS αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA και εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ. Στο Πρόγραμμα ΕUROSTARS συμμετέχουν χρηματοδοτικοί οργανισμοί από 34 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αειφόρου μηχανισμού για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης με απλές διαδικασίες αξιολόγησης και χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μέσα από τον υντονισμό των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας.

Από το 2008 μέχρι σήμερα το ΙΠΕ έχει συμμετάσχει σε δεκαπέντε Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Στο πλαίσιο των εν λόγω Προσκλήσεων έχουν χρηματοδοτηθεί έντεκα έργα με συνολικό προϋπολογισμό για τους κυπριακούς φορείς €2.050.000.

 

Πρωτοβουλία PRIMA CSA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

Η Πρωτοβουλία PRIMA CSA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area/«Σύμπραξη για την έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου»), αποτελεί πρωτοβουλία επτά μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Κύπρος, για τη συμμετοχή της ΕΕ σε ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας επικεντρωμένο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τα συστήματα των τροφίμων και των υδάτινων πόρων στη λεκάνη της Μεσογείου. Στην Πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης και επτά χώρες της Μεσογείου μη μέλη της ΕΕ. Στην Πρωτοβουλία συμμετέχουν και εκπρόσωποι από τις κυριότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το νερό και τα τρόφιμα. Η Πρωτοβουλία αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με ποσό ύψους €2.000.000 από το 2018 και για περίοδο 18 μηνών.

 

ERANETMED/Euro-Mediterranean Cooperation

Στο ΕRANETMED έχει στόχο την η ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων καινοτομίας και ανταγωνιστικής έρευνας στις κοινωνικές προκλήσεις της περιοχής της Μεσογείου. Η Κύπρος συμμετείχε και στις δύο Διεθνικές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν, με ιδαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον από πλευράς κυπριακών φορέων. Συνολικά χρηματοδοτήθηκαν 4 προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή, συνολικού προϋπολογισμού €400,000.

 

Μ-ΕRA.NET 2/Materials Science and Engineering

Το M-ERA.NET 2 αποτελεί συνέχεια των ΕRA-NETs MNT, MNT ΙΙ και Μ-ΕRA.NET. Στο Δίκτυο, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ERANETs,  μετέχουν 41 χρηματοδοτικοί οργανισμοί από 28 χώρες, με την Κύπρο να αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά του μέλη. Το M-ERA.NET 2 στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης του τομέα της επιστήμης και της μηχανικής των υλικών καθώς και σε εφαρμογές σχετικές με την ενέργεια.

 

SOLAR-ERA.NET/Solar Electricity for the Implementation of the Solar Europe Industry Initiative

Το SOLAR-ERA.NET έχει ως στόχο την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα από τη χρήση τεχνολογιών Φωτοβολταϊκών (PV) και Συγκεντρωτικών Ηλιακών Συστημάτων (CSP). Στο Δίκτυο συμμετέχουν 15 χώρες και έχει διάρκεια μέχρ το 2017. Η Κύπρος συμμετείχε και στις 4 Κοινές Διεθνικές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχτηκαν. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί 5 έργα με συνολικό προϋπολογισμό €500,000.

 

GENDER-NET/Promoting gender equality in research institutions and the integration of the gender dimension in research contents

Το GENDER-NET το οποίο συγκεντρώνει 13 εταίρους από 11 χώρες, είναι το πρώτο ERA-NET αφιερωμένο στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω διαρθρωτικών αλλαγών σε ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στην ενσωμάτωση του φύλου και της σχετικής ανάλυσης στην έρευνα. Υλοποιούνται διάφορες δραστηριότητες. Αναμένεται ότι το δίκτυο θα υποβάλει πρόταση για δημιουργία ERA-NET Cofund στον Ορίζοντα 2020 κάτω από το θέμα “SwafS-02-2016: ERA-NET Cofund – Promoting Gender equality in H2020 and the ERA” (Work Programme for “Science with and for Society, HORIZON 2020). Το παρόν GENDER NET θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2016 και το GENDER NET Cofund θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2017 με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.