Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Συμμετοχή της Κύπρου σε Διεθνείς Οργανισμούς

Το  ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοσιοτήτων του, επιδιώκει την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των κυπριακών οργανισμών και ερευνητικών φορέων να συμμετέχουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της ερευνητικής τους ικανότητας, στην ενίσχυση της διαδικασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό και στην προσέλκυση στην Κύπρο χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη από ευρωπαϊκά και διεθνή κονδύλια.

Το Ίδρυμα συμμετέχει στους ακόλουθους οργανισμούς, πρωτοβουλίες και προγράμματα:

 

CERN 

Το CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας Στοιχειωδών Σωματιδίων και αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1954 από έντεκα ευρωπαϊκές χώρες ενώ σήμερα έχει είκοσι κράτη - μέλη από την Ευρώπη. Το CERN παρέχει στους επιστήμονες τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή πειραμάτων στοιχειωδών σωματιδίων με συμβολή στους τομείς της φυσικής, πληροφορικής, ιατρικής, μηχανικής και της τεχνολογίας.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση υπέγραψε το 2006 γενική Συμφωνία Συνεργασίας με το CERN. Για την αξιοποίηση της εν λόγω Συμφωνίας και ειδικότερα της ερευνητικής υποδομής που διαθέτει το CERN, υπογράφηκαν τον Ιούλιο του 2007 δύο Τεχνικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας, τα οποία αφορούν Προγράμματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Πληροφορικής. 

Η ευθύνη για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του CERN και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κύπρου, είχε ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στο ΙΠΕ, ευθύνη που το Ίδρυμα διατήρησε μέχρι και την ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας τον Οκτώβριο του 2011. Συγκεκριμένα, το ΙΠΕ είχε την ευθύνη για την υλοποίηση των προνοιών που περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα Συνεργασίας ανάμεσα στο CERN και την Κύπρο και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της δυνατότητας πρόσβασης στις υποδομές του CERN. 

Το 2009 η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε αίτηση για ένταξη στο CERN. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, άρχισε στις 25 Μαΐου 2012 η περιόδος σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το CERN, η οποία ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2012 με την πλήρη ένταξη της Κύπρου.

Greek Teacher Programme 2 (30 August 2017 - 2 September 2017) - Έντυπο Greek Teacher Programme 2 (30 August 2017 - 2 September 2017)

 

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research - COST

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research), ιδρύθηκε το 1971 με στόχο την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της προώθησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως παρατηρητής από το 1999 ως πλήρες μέλος.

Το Πρόγραμμα COST έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πλαίσια για ερευνητική συνεργασία στην Ευρώπη. Στο Πρόγραμμα, εκτός από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Συνολικά στο COST συμμετέχουν 36 χώρες ως πλήρη μέλη. Επίσης, συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα / οργανισμοί από χώρες μη μέλη του COST χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Το COST χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων γνωστών ως «Δράσεων», που εγκρίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οι Δράσεις αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών/τριών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Οι Δράσεις του COST καλύπτουν όλο το επιστημονικό φάσμα. Μέσα από τις Δράσεις δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές/τριες να ανταλλάξουν απόψεις, να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να συντονίσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 το Πρόγραμμα COST έχει αποκτήσει Νέα Διακυβερνητική Δομή στον «Ορίζοντα 2020», επ’ ονόματι COST Association. Η Κύπρος είναι πλήρες-μέλος της νέας ανεξάρτητης οντότητας που έχει δημιουργηθεί. Το Ίδρυμα έχει αναλάβει τον συντονισμό του Προγράμματος στην Κύπρο, προωθώντας και ενισχύοντας τη συμμετοχή της Κύπρου στις Δράσεις (Δίκτυα) του Προγράμματος. Από το 1999 μέχρι σήμερα η Κύπρος συμμετείχε σε 375 Δράσεις του Προγράμματος.

 

Joint Research Centre - JRC

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (ΚΚΕρ) αποτελεί ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη τόσο σε αυτήν όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών και στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Το ΚΚΕρ διαθέτει επτά (7) επιστημονικά Ινστιτούτα τα οποία διεξάγουν έρευνα που άπτεται του άμεσου ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών, ενώ μέσα από τη συνεργασία με πανεπιστήμια, εθνικά ινστιτούτα και τη βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (ΕΕΧ). Τα Ινστιτούτα του ΚΚΕρ βρίσκονται σε πέντε (5) διαφορετικές χώρες.

Η συνεργασία του ΚΚΕρ με τους κύπριους εταίρους του έχει καθιερωθεί κυρίως μέσα από θεσμικά δίκτυα και ανταγωνιστικές δραστηριότητες και έργα, αλλά και μέσα από συμφωνίες συνεργασίας. Σήμερα, το ΚΚΕρ συνεργάζεται με αριθμό κύπριων εταίρων σε πολλούς επιστημονικούς τομείς.

Το Ίδρυμα είναι ο εθνικός εκπρόσωπος για θέματα που αφορούν στο ΚΚΕρ και από το 2002 συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο (Board of Governors).

 

Οργανισμός «EUREKA»

Ο Οργανισμός «EUREKA» δημιουργήθηκε το 1985 και αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που στοχεύει στην προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού «EUREKA», βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από σαράντα δύο (42) ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ αναπτύσσουν και αξιοποιούν τεχνολογίες απαραίτητες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Ο Οργανισμός «EUREKA» δεν επιχορηγεί έργα, αλλά εγκρίνει και συστήνει τα επιλέξιμα έργα, τα οποία τυγχάνουν επιχορήγησης από εθνικές πηγές. 

Η Κύπρος είναι μέλος του Οργανισμού «EUREKA» από το 2002, με το ΙΠΕ να αποτελεί το Εθνικό Γραφείο EUREKA στην Κύπρο, έχοντας υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικό Γραφείο EUREKA στην Κύπρο, το ΙΠΕ έχει καθιερώσει το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» ως το μηχανισμό επιλογής και στήριξης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε έργα «EUREKA».


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα