Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Εθνικό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας

Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ)

Η διακυβέρνηση του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες επιτυχίας και υλοποίησης των Στρατηγικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας. Το Σύστημα, το οποίο υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2018, είναι απότοκο μελέτης του τρόπου λειτουργίας επιτυχημένων Εθνικών Συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας του εξωτερικού, των ιδιαιτεροτήτων και εξειδικευμένων αναγκών του κυπριακού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και των δυνατοτήτων για αναδιοργάνωση, δημιουργία και στελέχωση νέων δομών εντός και εκτός της κυβερνητικής δομής.

Το νέο Σύστημα Διακυβέρνησης της Ε&Κ αναπτύχθηκε με στόχο να πληροί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

  • Αξιοποίηση της μέγιστης δυνατής συνέργειας ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα γνώσης
  • Ισχυρή πολιτική καθοδήγηση, εποπτεία και ιδιοκτησία
  • Αξιοποίηση της υπάρχουσας εκτενούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας
  • Διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και ικανοτήτων για τη λειτουργία του συστήματος διακυβέρνησης
  • Υιοθέτηση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης

 

Δομή Νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ)

Το νέο Σύστημα περιλαμβάνει νέους θεσμούς και σώματα, όπως το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, τον Επικεφαλής Επιστήμονα, τους «Συντονιστές Ε&Κ» σε όλα τα Υπουργεία. Προβλέπει, επίσης, την ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης ένταξης των θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και τη λειτουργία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ως εκτελεστικός βραχίονας της κυβέρνησης για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Σώματα & Θεσμοί του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ)

Υπουργός Οικονομικών

Τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας εντάσσονται ολοκληρωμένα στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών αποτελεί τον αρμόδιο Πολιτικό Προϊστάμενο για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) αποτελεί το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό στρατηγικής.

Το Συμβούλιο θα αναλάβει την προώθηση και εφαρμογή της στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία στη βάση των εισηγήσεων της έκθεσης «INNOVATE CYPRUS: Πρόταση για Δημιουργία ενός Νέου Ενιαίου Εθνικού Πλαισίου για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο», θα υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις για θέματα στρατηγικής και θα παρακολουθεί την υλοποίηση και εφαρμογή θεμάτων που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο πολιτικής.

Επιπρόσθετα, θα έχει ρόλο εποπτικό και καθοδηγητικό ως προς την υλοποίηση του νέου προτεινόμενου εθνικού πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας και θα έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού διορθωτικών και εξελικτικών δράσεων αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής και επιμέρους μέτρων πολιτικής.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει σε τακτική βάση και οι εργασίες του θα υποστηρίζονται από τον Επικεφαλής Επιστήμονα (ex-officio μέλος) και τη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ ΕΠΣΑ), η οποία θα εκτελεί χρέη Γραμματείας του ΕΣΕΚ.

 

Επικεφαλής Επιστήμονας

Η δημιουργία και η λειτουργία του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα (Chief Scientist) γίνεται στη βάση πρακτικών άλλων χωρών (όπως Ισραήλ, ΗΒ κλπ.) και η αποστολή του είναι ο συντονισμός και η καθοδήγηση του εθνικού πλαισίου στο επίπεδο πολιτικής.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας αναλαμβάνει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση και εφαρμογή Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας και τη λειτουργία του εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας υποστηρίζει το έργο του ΕΣΕΚ για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Συστήματος Διακυβέρνησης.

Η υιοθέτηση του θεσμού αναμένεται ότι θα συμβάλει στην απόδοση του Συστήματος Διακυβέρνησης και στην ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα, το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποτελεσματική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής και πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας. Τέλος, ο θεσμός του Επικεφαλής Επιστήμονα αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά στην ευαισθητοποίηση, την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη των στοιχείων του εθνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας και την προώθηση κουλτούρας.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο διορισμός ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή μέχρι να τερματιστεί από τον Πρόεδρο και υποστηρίζεται διοικητικά από το ΙΠΕ και τη Διεύθυνση Ε&Κ της ΓΔ ΕΠΣΑ.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας διορίζεται ex-officio ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

 

Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΔ ΕΠΣΑ

Η  Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ ΕΠΣΑ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συντονισμός, υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ε&Κ
Σχεδιασμός και συντονισμός θεμάτων πολιτικής Ε&Κ
Καθήκοντα Γραμματείας ΕΣΕΚ
Διοικητική υποστήριξη Επικεφαλής Επιστήμονα, πρόσθετα από τη στήριξη του ΙΠΕ
Ο συντονισμός της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας και η διαχείριση των θεμάτων πολιτικής γίνεται υπό την καθοδήγηση του Επικεφαλής Επιστήμονα και του αρμόδιου Υπουργού.

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της κυβέρνησης για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη της ένταξης κυπριών ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και διεθνή δικτύωση.

 

Συντονιστής Έρευνας και Καινοτομίας Υπουργείου

Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται «Συντονιστής Ε&Κ» από το υφιστάμενο προσωπικό.

 

Επιτροπή των «Συντονιστών Ε&Κ» των Υπουργείων

Δημιουργείται Επιτροπή των «Συντονιστών Ε&Κ» στην οποία προεδρεύει ο Επικεφαλής Επιστήμονας.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα