Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου αποτελεί μια ολοκληρωμένη δομή, στην οποία εκπροσωπείται το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων που υποστηρίζουν την παραγωγή και αξιοποίηση νέας γνώσης και προσδιορίζει τους τρόπους, με τους οποίους οι εν λόγω συντελεστές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε το 2009 όπως προωθήσει τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου Συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με την προοπτική αυτό να δράσει καταλυτικά στην οργάνωση και στην καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων συντελεστών, οργάνων και υπηρεσιών.

Την σημασία που αποδίδεται στον θεμελιώδη ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η έρευνα και η καινοτομία για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας της Κύπρου, φανερώνει το γεγονός ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έθεσε το Σύστημα ΕΤΑΚ κάτω από την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου αυτού Συστήματος λειτουργούν οι θεσμοί του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου, όπου μαζί με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης συνθέτουν το Σύστημα ΕΤΑΚ.


i.    Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί το ανώτατο όργανο στη συνολική δομή του Συστήματος ΕΤΑΚ. Λειτουργεί υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε αυτό συμμετέχουν έξι Υπουργοί (Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας). Το ΕΣΕΚ είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εθνικών στόχων και επιδιώξεων στους τομείς ΕΤΑΚ, οι οποίοι συνάδουν με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους του κράτους και με την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Το ΕΣΕΚ είναι επίσης αρμόδιο για  τη:
- Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και την ανάθεση προγραμμάτων στο ΙΠΕ σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες,
- Έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού που θα διαχειρίζεται το ΙΠΕ και ειδικότερα των δαπανηρών ή και εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και
- Υποβολή προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη σύνθεση του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ.

ii.    Το Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΚυΕΣ)

Το Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό επιστημονικό σώμα  αποτελούμενο από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας. Το ΚυΕΣ παρέχει συμβουλές προς το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) που άπτονται της ευρύτερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και πολιτικής στους τομείς ΕΤΑΚ. Το ΚυΕΣ είναι αρμόδιο για:
- Παροχή συμβουλών στο ΕΣΕΚ για τον καθορισμό επιστημονικών ή άλλων προτεραιοτήτων, για τη σύσταση ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και θεματικών ερευνητικών δικτύων και για την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς του εξωτερικού,
- Υποβολή εισηγήσεων για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ΙΠΕ και την αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων τους.

iii.    Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του Συστήματος προώθησης της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο, υλοποιώντας τις στρατηγικές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ανώτατο επίπεδο.

iv.    Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης είναι η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για θέματα ΕΤΑΚ και αποτελεί το συνδετικό κρίκο του Συστήματος με το σύνολο της κρατικής μηχανής.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα