Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙΠΕ

Ιστορικό

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, ...

Περισσότερα

Στόχοι και Δραστηριότητες

Οι στόχοι και οι βασικές επιδιώξεις του Ιδρύματος προκύπτουν από τις πρόνοιες του Καταστατικού Λειτουργίας του καθώς και της ενδελεχούς μελέτης, δημοσίου διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης για την πλήρη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους, την αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας και καινοτομίας και την ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. ...

Περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη ως ακολούθως: Έξι (6) ex oficcio μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως Πρόεδρος του ΔΣ και ...

Περισσότερα

Διοικητική Διάρθρωση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς ως ακολούθως: Τομέας Κυπριακών Προγραμμάτων Τομέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων   Στο Ίδρυμα λειτουργούν επίσης Λογιστήριο και Αρχείο.   Οι κύριες αρμοδιότητες των τριών Τομέων και του Λογιστηρίου είναι οι ακόλουθες: Τομέας ...

Περισσότερα

Στελέχωση

Γενικός Διευθυντής Δρ Βασίλης Τσάκαλος κα Έλενα Γιάγκου, Ιδιαιτέρα Γραμματέας Γενικού Διευθυντή   Τομέας Κυπριακών Προγραμμάτων κ. Λεωνίδας Αντωνίου, Προϊστάμενος κα Κυριακή Μιχαήλ, Γραμματέας Τομέα Κυπριακών Προγραμμάτων Μονάδα Πολυθεματικής Ανάπτυξης Έρευνας κ. Χριστάκης Θεοχάρους, Επιστημονικός Λειτουργός A΄ κα Μαρία Ανδρέου, Επιστημονικός Λειτουργός Δρ ...

Περισσότερα

Εκδόσεις

H ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας αλλά και η προβολή των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, αποτελούν σημαντικές του προτεραιότητες. Για το σκοπό αυτό, το ΙΠΕ διαθέτει μέσα επικοινωνίας και προβολής ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει και ενημερωτικές δράσεις.  Η ...

Περισσότερα

Ευκαιρίες Απασχόλησης

  Στην παρούσα ενότητα, αναρτούνται οι κενές θέσεις απασχόλησης που προκηρύσσονται κατά καιρούς από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.  Οι κενές θέσεις που προκηρύσσονται καταχωρούνται, εκτός από την ιστοσελίδα, και στον ημερήσιο τύπο τουλάχιστον τρείς εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, μαζί με την προκήρυξη αναρτούνται ...

Περισσότερα