Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Διοικητική Διάρθρωση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς ως ακολούθως:

  • Τομέας Κυπριακών Προγραμμάτων
  • Τομέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας
  • Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων

 

Στο Ίδρυμα λειτουργούν επίσης Λογιστήριο και Αρχείο.
 
Οι κύριες αρμοδιότητες των τριών Τομέων και του Λογιστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Τομέας Κυπριακών Προγραμμάτων


Ο Τομέας «Κυπριακών Προγραμμάτων» είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό καθώς και για το συντονισμό της διαχείρισης της εκάστοτε ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη που προκηρύσσει το Ίδρυμα. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των θεματικών Προγραμμάτων, των Προγραμμάτων ανάπτυξης ερευνητικής υποδομής και των Προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προώθησης της ερευνητικής κουλτούρας στην Κύπρο. Ο Τομέας, έχει επίσης την ευθύνη διαχείρισης της κυπριακής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά Προγράμματα ERA-NET, στα Προγράμματα που εντάσσονται υπό το Άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ καθώς και στις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ο Τομέας έχει την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που σχετίζονται με τα Διαρθρωτικά Ταμεία.


Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας


Ο Τομέας «Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας» είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της συμμετοχής κυπρίων ερευνητών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες και οργανισμούς καθώς και για την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Τομέας είναι υπεύθυνος για το εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ («7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο» και από τα τέλη του 2013 «Ορίζοντας 2020»), συντονίζοντας την εκπροσώπηση της Κύπρου στις Διαχειριστικές Επιτροπές του Προγράμματος και παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς την κυπριακή ερευνητική κοινότητα μέσω των Λειτουργών του που έχουν το ρόλο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς Οργανισμούς (COST, ESF, JRC) και διαχειρίζεται τα εγχώρια Προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας καθώς και εκείνα που υλοποιούνται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Τέλος, έχει υπό την ευθύνη του τις δραστηριότητες προώθησης της κινητικότητας ερευνητών στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EURAXESS.

Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων


Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εθνικών Προγραμμάτων επιχορήγησης εφαρμοσμένης έρευνας πειραματικής ανάπτυξης και καινοτομίας, τα οποία απευθύνονται κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη διαχείριση νέων μέτρων και πρωτοβουλιών για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Στις ευθύνες του Τομέα συγκαταλέγεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης της διαχείρισης καινοτομίας προς τις κυπριακές επιχειρήσεις, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, καθώς και η προώθηση της κυπριακής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά Προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (1ο Πρόγραμμα για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα - CIP και Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜμΕ - COSME). Ο Τομέας είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση της Κύπρου στον Οργανισμό EUREKA και για τη διαχείριση του αντίστοιχου Προγράμματος. Φιλοξενεί, επίσης, τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τα πεδία «SMEs» και «Access to Finance» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Λογιστήριο


Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των οικονομικών ζητημάτων του Ιδρύματος. Τηρεί λογιστικά αρχεία καθώς και άλλες λογιστικές καταστάσεις και λογαριασμούς και συντάσσει τις ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις. Το Λογιστήριο μεριμνά για τον καταρτισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του ΙΠΕ καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαχείριση πόρων που παραχωρούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τηρώντας όλα τα αναγκαία αρχεία και στοιχεία. Διενεργεί οικονομικούς ελέγχους επί των ερευνητικών έργων και συντονίζει θέματα επαληθεύσεων, πληρωμών και ελέγχων έργων που χρηματοδοτούνται από τα Διαθρωτικά Ταμεία. Επιπρόσθετα, προσφέρει υποστήριξη σε θέματα βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και έχει τη γενική ευθύνη για τις διαδικασίες διενέργειας προσφορών.

 

 Για το οργανόγραμμα του ΙΠΕ πατήστε εδώ.