Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Κυπριακά Προγράμματα Επιχορήγησης

Προγράμματα RESTART 2016-2020

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και Προγράμματα. Αποτελεί τον υποστηρικτικό μηχανισμό που διαδέχεται τη ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων ...

Περισσότερα

Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009 - 2010

H ΔΕΣΜΗ 2009-2010, ως συνέχεια της ΔΕΣΜΗΣ 2008, αποτέλεσε το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό μηχανισμό που λειτούργησε την περίοδο 2009-2011, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κύπρου για ανάπτυξη. Λειτούργησε παράλληλα και συμπληρωματικά με σειρά άλλων πολιτικών και προγραμμάτων και εξειδικευόταν στην προώθηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 κάλυψε τις ...

Περισσότερα

Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν ένα σημαντικό όγκο εθνικών πόρων στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων προκλήσεων. Το γεγονός αυτό φανερώνει τόσο τη σημασία που η έρευνα διαδραματίζει για την πρόοδο και την ανάπτυξη όσο και την ανάγκη για κοινό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Η ...

Περισσότερα

Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ

Το ΙΠΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Κοινού Προγράμματος «Ambient Assisted Living» (ΑΑL), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ. Το Πρόγραμμα AAL αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και την εισαγωγή καινοτόμων

Περισσότερα

Σχέδιο ERA-NET του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

Το Σχέδιο ΕRA-NET περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Συνεργασία» του 7ου ΠΠ και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη και ενίσχυση του συντονισμού μη κοινοτικών (εθνικών και περιφερειακών) ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της προώθησης της δημιουργίας των απαραίτητων Δικτύων Συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη. Μέσα από τα ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα