Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Επενδυτικά & Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΕ

Μια από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στην αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης, είναι η «Πολιτική Συνοχής». Η «Πολιτική Συνοχής», η οποία αποτελεί τη βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, μέσω της οποίας επιδιώκεται  η στήριξη όλων των περιφερειών των κρατών-μελών, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη και τους πολίτες της Ευρώπης, αφού πρωτίστως παρέχεται στήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, επιδιώκοντας την εξομάλυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων που υπάρχουν.

Η οικονομική βοήθεια της ΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της «Πολιτικής Συνοχής», παρέχεται στα κράτη-μέλη μέσω των ακόλουθων τριών βασικών Ταμείων:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το ΕΤΠΑ επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση διορθώνοντας ανισορροπίες μεταξύ περιφερειών. Το Ταμείο επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε αρκετούς βασικούς τομείς προτεραιότητας για την προώθηση της ανάπτυξης όπως η έρευνα και η καινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και η οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα. Επίσης, το ΕΤΠΑ στηρίζει έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το ΕΚΤ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση και εκπαίδευση σε όλη την ΕΕ. Παράλληλα, το ΕΚΤ συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής, προωθώντας την κοινωνική ένταξη για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, που διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ταμείο Συνοχής

Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των μεταφορών, συμβάλλοντας στην πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και στη συνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών.

Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αναφέρονται επίσης και ως Διαρθρωτικά Ταμεία.

Τα κονδύλια κατανέμονται κατά κράτος-μέλος/περιφέρεια με βάση καθορισμένα κριτήρια για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι οποίες ονομάζονται Προγραμματικές Περίοδοι και έχουν διάρκεια επτά ετών. Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί τα έργα με συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής δημόσιας δαπάνης και το υπόλοιπο καταβάλλεται από εθνικούς πόρους. Η τρέχουσα Προγραμματική Περίοδος χρηματοδότησης, με πόρους από τα Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, καλύπτει χρονικά τα έτη 2014-2020.

Η Κύπρος, όπως και όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αξιοποιήσουν πόρους από τα εν λόγω Ταμεία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ, συνέταξε έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού.Στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος έχει καταρτίσει τη «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία καταγράφονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών, καθώς και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ. Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ όλων των Ταμείων ούτως ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα, που να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ είναι η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Η αξιοποίηση των πόρων μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν πολυετή προγραμματικά έγγραφα στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων, που καθορίζουν και εξειδικεύουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους στόχους, τη στρατηγική και τις κατηγορίες των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν πολυετή προγραμματικά έγγραφα στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων, που καθορίζουν και εξειδικεύουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους στόχους, τη στρατηγική και τις κατηγορίες των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Η έρευνα και η καινοτομία στην Κύπρο χρηματοδοτούνται, για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, στο πλαίσιο του «Θεματικού Στόχου 1:Έρευνα και Καινοτομία» του «Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας», του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», με χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 82 εκατομμύρια Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020 πατώντας εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα