Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πρόγραμμα HORIZON 2020

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με

τη συμμετοχή φορέων από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Πρόγραμμα HORIZON 2020 δεδομένης της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Η Συμφωνία Αποχώρησης  (άρθρα 137 και 138) αναφέρει ρητά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χρηματοδοτούνται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 μέχρι το κλείσιμό τους. Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (HORIZON 2020) είναι ένα Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το τρέχον ΠΔΠ. Οι επιστήμονες, οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά και να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη διάρκεια των μεμονωμένων έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων που τελειώνουν μετά τη μεταβατική περίοδο που λήγει το 2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του UK Research and Innovation και στο σχετικό οδηγό που έχουν ετοιμάσει Brexit factsheet. Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν για το θέμα και από τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη μεταβατική περίοδο (transition period).

 

Ποιο είναι το μέλλον των ερευνητικών έργων που πραγματοποιούνται με βρετανούς εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 (Η2020);

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος της μεταβατικής περιόδου

Χωρίς αντίκτυπο: οι όροι συμμετοχής θα παραμείνουν αμετάβλητοι μέχρι το τέλος των επιμέρους δράσεων (χρηματοδοτούμενων έργων) του Προγράμματος Η2020 (τα τελευταία έργα του Προγράμματος H2020 πρόκειται να ολοκληρωθούν το 2025). Εντούτοις, περιορισμοί μπορεί να ισχύουν για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια ή αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Όταν ισχύουν τέτοιοι περιορισμοί θα προσδιορίζονται σαφώς στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

 

Ποια θα είναι η θέση των βρετανικών φορέων έρευνας και καινοτομίας στο μελλοντικό πρόγραμμα Horizon Europe (ΗΕ);

Κατά τη μεταβατική περίοδο

Δεν ισχύει: η μεταβατική περίοδος λήγει πριν από την έναρξη ισχύος του ΗΕ.

 

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου και μετά αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη μελλοντική σχέση

Όταν τεθεί σε ισχύ το Πρόγραμμα Horizon Europe, εκτός εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου, η τελευταία θα είναι μια "τρίτη χώρα", όπως και άλλες (Καναδάς, Ιαπωνία). Οι βρετανικές οντότητες θα μπορούν να συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών αλλά δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, εκτός εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται στο Πρόγραμμα Εργασίας ή στην υπό εξέταση πρόσκληση κατά παρέκκλιση. Εντούτοις, μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση από την (τις) εθνική (-ες) υπηρεσία (-ες) χρηματοδότησής τους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσουν.

 

Είμαι σε μια κοινοπραξία ενός έργου Horizon 2020 με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκπροσωπούνται μόνο τρεις χώρες. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ποιες θα είναι οι συνέπειες;

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος της μεταβατικής περιόδου

Χωρίς αντίκτυπο: οι όροι συμμετοχής θα παραμείνουν αμετάβλητοι μέχρι το τέλος των έργων του Προγράμματος Η2020 (τα τελευταία σχέδια του Προγράμματος H2020 πρόκειται να τερματισθούν το 2025).

 

Τι θα συμβεί στα τρέχοντα έργα του Προγράμματος Η2020 που συντονίζονται από βρετανικές οντότητες;

 Κατά τη διάρκεια και στο τέλος της μεταβατικής φάσης

Εκτός εάν τα μέλη της κοινοπραξίας ή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσουν διαφορετικά για πταίσμα ή έννομο συμφέρον, που καθορίστηκαν με τροποποίηση, αφενός, στη συμφωνία επιχορήγησης (Grant Agreement) και, αφετέρου, στη συμφωνία κοινοπραξίας (Consortium Agreement), θα διατηρηθεί ο συντονισμός τους από βρετανική οντότητα. Η επιλογή του συντονιστή γίνεται ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων συντονισμού και όχι της εθνικότητας.

 

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα