Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Γενικές Αρχές και Δομή

Οι βασικές επιδιώξεις των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, οι οποίες αποτυπώνονται στους τρεις (3) βασικούς Πυλώνες Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες:

  • Η έξυπνη ανάπτυξη, με έμφαση σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ΕΤΑΚ της Κύπρου, της διασύνδεσής του με την παραγωγική βάση της οικονομίας, της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του και της ενδυνάμωσης των δεσμών και της διαδραστικότητας ανάμεσα στα δομικά του στοιχεία.
  • Η διασφάλιση της διαχρονικότητας και της δυναμικής του συστήματος ΕΤΑΚ και η ενίσχυση των μελλοντικών προοπτικών του, με έμφαση στην αριστεία και στην ενδυνάμωση της βάσης ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της νέας γενιάς.
  • Η υποστήριξη του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος ΕΤΑΚ και της παραγωγής προστιθέμενης αξίας από δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης υποστηρικτικών εργαλείων και πιλοτικών μέτρων, της ενθάρρυνσης για προβολή και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της ανάπτυξης και διάδοσης της κατάλληλης κουλτούρας.

Οι τρεις Πυλώνες των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 κατατάσσονται σε Ενότητες με επιμέρους Προγράμματα με ειδική στόχευση, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Προκήρυξης.

Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 διέπεται από τις ακόλουθες οριζόντιες επιδιώξεις:

  • Την αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου και ιδιαίτερα της νέας γενιάς ερευνητών.
  • Την ενίσχυση της Συνεργασίας του Συστήματος Παραγωγής με το Σύστημα ΕΤΑΚ ως βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής διαδικασίας και της μεγιστοποίησης της απόδοσης των δημοσίων επενδύσεων στον τομέα ΕΤΑΚ.
  • Την ενίσχυση της Εξωστρέφειας και την Ανάπτυξη Διεθνών Συνεργασιών προς όφελος της υλοποίησης των στρατηγικών επιδιώξεων της Κύπρου.
  • Παράλληλα, αντιμετωπίζει την Καινοτομία στη διευρυμένη της έννοια, ως βασική συνιστώσα στην οικονομική διαδικασία, στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας.

Η βασική δομή των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 συνδέεται άμεσα με το όραμα και τις βασικές και οριζόντιες επιδιώξεις, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Προκήρυξης.

Σε πρώτο επίπεδο, καθορίζονται τρεις (3) βασικοί Πυλώνες Στρατηγικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στις βασικές επιδιώξεις των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ως ακολούθως:

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: «Έξυπνη Ανάπτυξη»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: «Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: «Μετασχηματισμός Συστήματος ΕΤΑΚ»

Σε δεύτερο επίπεδο, κάθε Πυλώνας κατηγοριοποιείται σε επιμέρους Ενότητες με συγκεκριμένη στόχευση ως προς την επίτευξη των βασικών επιδιώξεων και προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Σε τρίτο επίπεδο, η κάθε Ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένα Προγράμματα τα οποία αποτελούν τα εργαλεία και τα μέτρα υλοποίησης των επιμέρους στόχων και προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Τα Προγράμματα δύναται να υλοποιούνται μέσα από Διαγωνισμούς.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα