Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ισότητα των Φύλων και Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στην Έρευνα

Το ΙΠΕ υποστηρίζει ενεργά την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) και υιοθετεί πλήρως τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Προτεραιότητα 4) και τους κανονισμούς του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Άρθρο 16) τα οποία κάνουν ρητή αναφορά στη σημασία της ισότητας των φύλων στα θέματα Ε&Κ.

Η ενσωμάτωση της βιολογικής ή/και κοινωνικής διάστασης του φύλου στο ερευνητικό περιεχόμενο μεγιστοποιεί τη συλλογική γνώση, το αντίκτυπο και τα κοινωνικά οφέλη και διασφαλίζει την επιστημονική αριστεία και την ερευνητική ποιότητα.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά και συμβουλευτείτε τους πιο κάτω συνδέσμους, ανάλογα με την ιδιότητά σας, για καλύτερη κατανόηση του ρόλου του φύλου στην έρευνα.

Για ερευνητές/ερευνήτριες

Για αξιολογητές/αξιολογήτριες

 

RPF actively supports the promotion of Gender Equality in R&I and fully adopts the priorities of the European Research Area (Priority 4) and the Horizon 2020 Regulations (Article 16) which explicitly mention the importance of gender equality and gender mainstreaming in R&I.

Integrating the sex and/or gender dimension into research content maximizes collective knowledge, impact and social benefit and ensures scientific excellence and research quality.

Please take a minute to consult the links below, according to your status, to further consider gender relevance in research.

For researchers

For evaluators


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα