Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Διαδικασία Αξιολόγησης των Προτάσεων

Για την αξιολόγηση των προτάσεων το ΙΠΕ χρησιμοποιεί, μία από τις πιο κάτω μεθόδους αξιολόγησης ή συνδυασμό αυτών αναλόγως των αναγκών του Προγράμματος/Πρόσκλησης:

  • Μέθοδος Ι – Αξιολόγηση Εξ’ Αποστάσεως, στη βάση τριών (3) κριτηρίων αξιολόγησης (Αριστεία, Προστιθέμενη Αξία και Όφελος, και Υλοποίηση). Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο κυμαίνονται από το 0 μέχρι το 5 και η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των τριών κριτηρίων με βάση συγκεκριμένες βαρύτητες, που καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και/ή στις επιμέρους Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Επιλέξιμες Προτάσεις για χρηματοδότηση, είναι αυτές που λαμβάνουν βαθμολογία, τουλάχιστον 11,00/15,00. Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται στην πλειοψηφία των Προγραμμάτων από δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές, ή από ένα (1) ανεξάρτητο αξιολογητή σε Προγράμματα με χαμηλό Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης ανά έργο. Στην περίπτωση αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, η τελική βαθμολογία μιας Πρότασης ορίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. Αν οι βαθμολογίες των δύο αξιολογητών έχουν διαφορά μεγαλύτερη από 3,00/15,00, τότε η πρόταση θα αξιολογείται και από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών.
  • Μέθοδος ΙΙ - Αξιολόγηση από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία κατά τη συνεδρία της κατατάσσει τις Προτάσεις προς χρηματοδότηση κατά σειρά προτεραιότητας (ranking list) και τεκμηριώνει το σκεπτικό της απόφασής της σε σχετική  Έκθεση Αξιολόγησης. 
  • Μέθοδος ΙΙΙ - Εσωτερική Αξιολόγηση σε συγκεκριμένα Προγράμματα όπου η αξιολόγηση δεν είναι πρωτίστως επιστημονική. Οι προτάσεις αξιολογούνται από το ΙΠΕ σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών και προϋποθέσεων και καθορίζεται στην Προκήρυξη και/ή στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Αναφορικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιστημονικής αξιολόγησης των Προτάσεων, λαμβάνονται από το Ίδρυμα όλα τα απαραίτητα μέτρα στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς διασφάλιση της ποιοτικής και αξιοκρατικής διενέργειάς της. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (αξιοποίηση των «λέξεων-κλειδιά» που υποδεικνύονται από τους αιτητές, ποιότητα / περιεχόμενο βιογραφικού σημειώματος των αξιολογητών κα). Για την επιλογή των αξιολογητών αξιοποιούνται η Βάση Αξιολογητών της Ε.Ε., εμπορικές βάσεις δεδομένων και/ή άλλα εργαλεία, κατά περίπτωση, καθώς και η Βάση Αξιολογητών του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τους αξιολογητές που προχώρησαν σε εγγραφή στην Πύλη IRIS. 

Κατά την επιλογή των αξιολογητών, προς διασφάλιση της αξιοκρατικής διεξαγωγής της διαδικασίας, μεταξύ άλλων, διερευνάται η πιθανότητα άμεσης ή έμμεσης σύνδεσης του υποψήφιου αξιολογητή με το Δίκτυο Συνεργασίας της πρότασης και απορρίπτονται οι υποψήφιοι αξιολογητές που πιθανόν να σχετίζονται με το Δίκτυο, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση των αιτητών ως προς τα άτομα και/ή φορείς τα οποία επιθυμούν να μην εμπλακούν στην αξιολόγηση των προτάσεων τους, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε αξιολογητές που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ευχερέστερης τήρησης της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι, οι αξιολογητές δεσμεύονται με «Δήλωση Εμπιστευτικότητας» με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης αυστηρής εμπιστευτικότητας αναφορικά με όλα τα δεδομένα, πληροφορίες, έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία έλθουν εις γνώση τους, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την αξιολόγηση της πρότασης έργου. Παράλληλα, πριν την αξιολόγηση μιας πρότασης οι αξιολογητές καλούνται να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων. Για καλύτερη τεκμηρίωση και γενικότερα για εξασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας καθώς και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαφάνειας, οι αξιολογητές εκπονούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με σαφείς οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που καταγράφονται στους αντίστοιχους οδηγούς προς αξιολογητές που είναι διαθέσιμοι και στους αιτητές. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αξιολογήσεων που διεξάγονται από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ), στις εργασίες της ΕΕΑ συμμετέχουν και εξωτερικοί παρατηρητές. Τέλος, για σκοπούς διαφάνειας το ΙΠΕ ανακοινώνει κατάλογο με τα ονόματα των αξιολογητών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα