Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι η χρήση, για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς, των κύριων συμπερασμάτων, εργαλείων, μεθόδων, προϊόντων κλπ, που παράγονται μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Μέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για την κοινωνία και την οικονομία ενός κράτους, επιστρέφοντας έτσι την επένδυση του κράτους στον τομέα της έρευνας προς την ίδια την αγορά και την κοινωνία.


Η εμπορική αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποφέρει οικονομικό όφελος τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους φορείς που αποτελούν τους «τελικούς χρήστες» των αποτελεσμάτων. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους απόφοιτους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την αξιοποίηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εμπορική αξιοποίηση είναι δυνατό να γίνει με έναν ή περισσότερους, ταυτόχρονα, τρόπους όπως:
  • Την παραγωγή και πώληση των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που προκύπτουν από τον ίδιο τον φορέα που υλοποιεί την έρευνα.
  • Τη δημιουργία επιχειρήσεων «τεχνοβλαστών» με κύρια δραστηριότητα την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος για την παραγωγή νέου προϊόντος ή υπηρεσίας.
  • Την παραχώρηση δικαιωμάτων και αδειών χρήσης της νέας γνώσης, έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων σε τρίτους.
  • Τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω συμβολαίων τεχνικής συνεργασίας για το σχεδιασμό και ανάπτυξη πρωτότυπων και εφαρμογών των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε βιομηχανίες ή άλλους τελικούς χρήστες (Industrial R&D Contract, Consulting Services).
Η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι άμεσα συνυφασμένη με την καινοτομία. Η σύνδεση αυτή έχει εκφραστεί, κατά καιρούς, μέσω διαφόρων θεωρητικών μοντέλων. Κάποια από τα μοντέλα αυτά είναι γραμμικά (βλ. Μοντέλο Μεταφοράς Τεχνολογίας) και παρουσιάζουν τη μεταφορά τεχνολογίας ως μέσο για καινοτομία και ως άμεσο συνεπακόλουθο της αναγνώρισης ερευνητικών αποτελεσμάτων με εμπορικές ή κοινωνικές προοπτικές. Ταυτόχρονα, κάποια άλλα μοντέλα (βλ. Μοντέλο Ανοικτής Καινοτομίας, Chesbrough 2005) παρουσιάζουν την καινοτομία ως αποτέλεσμα πολυδιάστατων παραγόντων, καθώς και εσωτερικών και εξωτερικών επιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης δραστηριοτήτων έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας, με πολυδιάστατα οφέλη και εναλλακτικά κανάλια αξιοποίησης.

Το ΙΠΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Κύπρου. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτομίας στις κυπριακές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το ερευνητικό τους δυναμικό, καθώς  και τους δεσμούς συνεργασίας τους με ερευνητικούς φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό για υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας.

Το Ίδρυμα έχει να επιδείξει μια μακρά πορεία στην επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για τρόπους αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα εγχώρια ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και τις επιχειρήσεις. Την τελευταία διετία το Ίδρυμα προχώρησε σε μια σειρά δραστηριοτήτων προς ενίσχυση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων στην αγορά όπως την εκπόνηση ειδικής Μελέτης για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Τεχνολογίας και το σχεδιασμό και την υλοποίηση Μέτρου για την Ανάπτυξη Εσωτερικών Πολιτικών Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα