Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Κινητικότητα ερευνητών

Το ΙΠΕ είναι ο Επικεφαλής Οργανισμός (Bridgehead Organisation) και το Κέντρο Υπηρεσιών «EURAXESS - Service Centre» για την Κύπρο, προσφέροντας πληροφορίες και συμβουλές σε μετακινούμενους ερευνητές (mobile researchers), τόσο σε ξένους ερευνητές που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο όσο και σε κύπριους ερευνητές που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

 
Το «EURAXESS - Researchers in Motion» αποτελεί σημαντικό εργαλείο μέσω του οποίου ερευνητές, τόσο Ευρωπαίοι όσο και μη, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναζητήσεις θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη, τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τη μετακίνησή τους σε ευρωπαϊκές χώρες. Διαμορφώθηκε μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της Λισαβόνας για να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα προσελκύσουν τους καλύτερους ερευνητές από όλο τον κόσμο να εργαστούν στην Ευρώπη. Λειτουργώντας εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, το EURAXESS συνεχίζει και εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για την περίοδο 2014 - 2020, αποτελώντας πλέον προτεραιότητα και στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας (Flagship Initiative) «Ένωση Καινοτομίας/Innovation Union» της ΕΕ.
 
Στόχος του Δικτύου EURAXESS, το οποίο αποτελείται από σαράντα (40) συμμετέχουσες χώρες και πάνω από 250 Κέντρα Υπηρεσιών (Service Centres) ανά την Ευρώπη και άλλες συνεργαζόμενες χώρες, είναι η παροχή βοήθειας σε ερευνητές και τις οικογένειές τους για θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητά τους. Μέσω των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας (EURAXESS Services) και της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης Κινητικότητας Ερευνητών (EURAXESS Jobs), το EURAXESS παρέχει ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμες θέσεις εργασίας (job vacancies), διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και διαθέσιμες υποτροφίες και χορηγίες (funding opportunities, fellowships and grants), πρακτικές πληροφορίες και υπηρεσίες (practical information and services), καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται χρήσιμο για τους ερευνητές, όπως για παράδειγμα το ερευνητικό περιβάλλον και τις προϋποθέσεις εισόδου και τις συνθήκες εργασίας για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Δίκτυο. 
 
Η Πανευρωπαϊκή Πύλη EURAXESS, στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/euraxess/, συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ευρωπαίων επιστημόνων και την ενίσχυση της κινητικότητάς τους μεταξύ ευρωπαϊκών ή και τρίτων χωρών, φιλοξενώντας τις ακόλουθες τέσσερις επιμέρους πρωτοβουλίες:
  • EURAXESSSS Jobs: η πρωτοβουλία αυτή παρέχει συνεχώς ανανεωμένη πληροφόρηση για ανοιχτές θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, με δυνατότητα αναζήτησης ανά επιστημονικό πεδίο και ανά χώρα.
  • EURAXESS Services: με την πρωτοβουλία αυτή παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης στους ερευνητές και τις οικογένειες τους, οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area).
  • EURAXESS Rights (Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών – European Charter & Code): στην πρωτοβουλία αυτή διασαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ερευνητών και των εργοδοτών ή χρηματοδοτών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στην Κύπρο 13 από τους μεγαλύτερους δημόσιους και ιδιωτικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς έχουν υπογράψει τη Δήλωση Υιοθέτησης του «Charter & Code». Επιπλέον, 2 εξ αυτών (το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής), είναι μεταξύ των μόλις περίπου 180 οργανισμών ανά την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν λάβει την Πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Human Resources Strategy for Researchers».
  • EURAXESS Links: η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί εργαλείο για τη διασύνδεση Ευρωπαίων ερευνητών που εργάζονται εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία, Βραζιλία, κλπ), με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με την έρευνα και τις δυνατότητες απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και για θέματα Επιστημονικής Βίζας. 
Το Ίδρυμα, έχει την αρμοδιότητα του Επικεφαλής Οργανισμού του Δικτύου EURAXESS στην Κύπρο, ενώ φιλοξενεί το μοναδικό Κυπριακό Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του ΙΠΕ εντός του Δικτύου EURAXESS, η Κύπρος έχει αξιοσημείωτα επιτεύγματα, όπως: την από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωση του Συνεδρίου του Δικτύου για το 2011 (το Συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα και αποτελεί συνάντηση εργασίας άνω των 250 εκπροσώπων Επικεφαλής Οργανισμών, Κέντρων Υπηρεσιών και αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και τη συμπερίληψη της Κύπρου μεταξύ των 10 χωρών-παραδειγμάτων για «Σύμβαση Υποδοχής» για Επιστημονική Βίζα.
 
Ο κυπριακός Επικεφαλής Οργανισμός διατηρεί Εθνική Διαδικτυακή Πύλη στη διεύθυνση: www.euraxess.org.cy, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν κατ’ αντιστοιχία για την Κύπρο ό,τι ακριβώς και στο πανευρωπαϊκό portal. Σημαντική ενότητα της Κυπριακής Πύλης αποτελεί το τμήμα των «Πρακτικών Πληροφοριών για την Κύπρο», μέσω του οποίου παρέχεται άμεση και σε απλή γλώσσα πληροφόρηση για το Κυπριακό Ερευνητικό Τοπίο και τους Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Οργανισμούς, τις προϋποθέσεις εισόδου και εργασίας στη χώρα για Ερευνητές, θέματα μισθοδοσίας-φορολόγησης-κοινωνικής ασφάλισης, θέματα για την υποστήριξη των οικογενειών των ερευνητών, κ.ά.
 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα